Blogi / Uuring: Magustatud jookide maksustamine aitaks võita tuhandeid tervena elatud eluaast...

Sotsiaalministeeriumile koostatud uuringust selgub, et magustatud jookide maksustamise tulemusel hoitaks juba paari aasta möödudes ära tuhandeid rasvumise ja ülekaalulisuse ning pikemas perspektiivis ka diabeedi, südameisheemiatõve ja insuldi juhtusid. Kokku aitaks see võita tuhandeid tervena elatud eluaastaid ning on seejuures tervist ja eluaastaid lisava poliitikameetmena kõige kuluefektiivsem, kirjutab sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõunik Kristina Köhler.

Toidutoodete maksustamisel on erinevatel riikidel kõige rohkem kogemusi ja praktikat suhkruga magustatud jookide maksustamisega. Maksustamise eesmärk on (1) vähendada maksustatud toote tarbimist, (2) tõsta elanike teadlikkust, et soosida maksustatud toodete mõõdukamat tarbimist ning (3) motiveerida tootjaid vähendama suhkrute sisaldust toodetes.

Magustatud jooke maksustatakse paljudes riikides, näiteks Ungaris, Soomes, Prantsusmaal, Norras, Belgias, Lätis, Mehhikos, Barbadosel, Ameerika-Ühendriikides. Ühendkuningriikides ja Iirimaal võetakse maks kasutusele 2018. aastal.

Teadusuuringud tõendavad maksustatud toodete tarbimise vähenemist

Teadusuuringutes on leitud, et suhkruga magustatud jookide kõrgem hind vähendab nõudlust, sh 10% hinnatõus vähendab tarbimist 8-10%. Parimate tervisetulemuste saavutamiseks peaks maks olema piisavalt kõrge ning seetõttu soovitab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) rakendada maksu, mis tõstab toote hinda tarbijale vähemalt 10–20%. WHO hinnangul on piisavalt tõendust, et suhkruga magustatud jookide maksustamine võib vähendada nende toodete tarbimist. Seda eriti juhul kui toote hind tarbijale tõuseb vähemalt 20%. Samas on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) leidnud, et ülekaalulisuse ja rasvumisega võitlemisel on kõige kuluefektiivsem ning eluiga ja tervena elatud eluaastaid lisav meede hinnapoliitiline sekkumine.

Teiste riikide kogemused kinnitavad maksu positiivset mõju tervisele

Mehhikos on suhkruga magustatud jookide maks olnud alates 2014. aastast. Selle tulemusena langes esimese aasta möödudes suhkruga magustatud jookide tarbimine 5,5% ning nende tarbimise vähenemise langus toimus ka teisel maksu rakendumise aastal (-4,2%) – langetades tarbimist kokku 9,7%. Lisaks on Mehhiko puhul leitud, et maksustamise järel on kasvanud suhkruta jookide tarbimine (4%) ja pudelivee tootmine. Seejuures on märkimisväärne, et Mehhikos on need tulemused saavutatud suhteliselt madala maksuga (1 peeso liitri kohta).

Ungaris kehtestati suhkruga magustatud jookide maks 2011. aastal. On leitud, et tootjad on selle tulemusena vähendanud suhkrute sisaldust toodetes ja maksustatud toodete tarbimine on langenud vähemalt 20%. Samuti on kasvanud tarbijate teadlikkus toote mõjust tervisele – 80% inimestest, kes vähendasid maksustatud toodete tarbimist tegid seda toote kallinemise ning 20% seetõttu, et toote maksu alla kuulumine tõstis nende teadlikkust toote liigse tarbimise mõjust tervisele.

Maksustatud toodete tarbimise vähenemist on täheldatud ka Prantsusmaal ja Soomes.

Eestis hinnati maksu mõju tervisele nelja stsenaariumi puhul

Maksu võimalikku mõju tervisenäitajatele Eestis hinnati tervisemõjude mudeluuringuga. Uuringu teinud Austraalia organisatsioon Cancer Council NSW kasutas sisendina andmeid Eesti epidemioloogia, demograafia, toitumise ja müügi kohta.

Uuringus vaadeldi maksu mõju nelja erineva maksustsenaariumi puhul:

1. ühetaoline maksumudel, kus kõik suhkrute ja magusainetega magustatud joogid maksustatakse määraga 0,2 EUR liitri kohta;
2. kahe astmega maksumudel, kus magusainetega magustatud joogid ja joogid, mille suhkrute sisaldus on 5-7,9 g 100 ml kohta maksustatakse määraga 0,2 EUR liitri kohta ning joogid, milles on nii suhkruid kui ka magusaineid või milles on suhkruid 8 või enam g 100 ml kohta määraga 0,4 EUR liitri kohta;
3. kombineeritud maksumudel, kus maguainetega magustatud joogid maksustatakse määraga 0,2 EUR liitri kohta; joogid, kus on suhkruid 5-7,9 g 100 ml kohta määraga 0,3 EUR liitri kohta ning joogid, milles on nii magusaineid kui ka suhkruid või milles on suhkruid 8 või enam g 100 ml kohta määraga 0,5 EUR liitri kohta:
4. madalamate määradega kahe astmega maksumudel, kus magusainetega magustatud joogid ja joogid, mille suhkrute sisaldus on 5-7,9 g 100 ml kohta maksustatakse määraga 0,1 EUR liitri kohta ning joogid, milles on nii suhkruid kui ka magusaineid või milles on suhkruid 8 või enam g 100 ml kohta määraga 0,3 EUR liitri kohta.

Tervisenäitajate paranemist on oodata kõigi nelja stsenaariumi puhul, kuid teise maksustsenaariumi rakendamisel oleks ligi 75%, kolmanda maksustsenaariumi rakendamisel kaks korda ning neljanda maksustsenaariumi puhul 33% suurem tervisemõju võrreldes esimese maksustsenaariumiga.

Kõrgeimad maksumäärad säästaks ligi 5600 tervena elatud eluaastat

Uuringust selgub, et kõige suurem tervisemõju oleks mitme astme ja kõrgete maksumääradega maksustsenaariumi rakendamisel. Maksu kehtestamisel võiks rasvumise ja ülekaalu vähenemist oodata juba paari aasta möödudes, kuid teiste tervisemõju tulemusteni jõutakse pikema aja möödudes. Kõige enam ennetab maksu kehtestamine just noorte ja meeste rasvumise juhte, kuna nende hulgas on tarbimine kõige kõrgem. Olenevalt maksustsenaariumist ja vanuserühmast langeb rasvunute osakaal kuni 5%.

25 aasta jooksul ennetatavad tervisekahjud erinevate maksustsenaariumite puhul (rasvumise juhud hoitakse ära juba paari esimese aastaga):

maksustsenaariumid

Praegu Riigikogus menetluses oleva eelnõu rakendumisel hoitaks maksu tulemusena juba paari aasta möödudes ära enam kui 2000 rasvumise juhtu sh ligi 570 laste hulgas ning 25 aasta möödudes tähendab see, et ennetatakse ligi 1600 uut diabeedi, enam kui 200 uut südameisheemiatõve ning ligi 100 uut insuldi juhtu. Kokku säästetaks aga ligi 3700 tervena elatud eluaastat.

Tegelik tervisekasu on veelgi suurem

Tekkiv tervisekasu on tegelikkuses aga veelgi suurem, kuna mudelis on vaadatud tervise aspektist mõju vaid rasvumisele, diabeedile, südameisheemia tõvele ning insuldile, kuid teadaolevalt on suhkruga magustatud jookide tarbimine seotud veel 16 haiguse ja terviseseisundiga, nagu nt pahaloomulised kasvajad, hammaste tervis jne. Samuti tuginevad uuringu tulemused inimeste ütluspõhistel tarbimise andmetel ning on teada, et tegelikult müüdavad kogused on Eestis 1,5 korda kõrgemad kui kogused, mida inimesed arvavad, et nad tarbivad. Seega on tervisemõjude osas tegemist väga konservatiivse hinnanguga ning tegelikud kasud tervisele on veelgi suuremad.

Vaata lisaks: The potential health effects of taxing sugary drinks in Estonia / Supplementary material

 

Uuringu autorid olid vanemteadlane Dr. Lennert Veeman ja Queenslandi Ülikooli magistrant Thi Thai. Dr Veermann töötab Austraalia valitsusvälises organisatsioonis Cancer Counsil NSW, mis tegeleb pahaloomuliste kasvajate alase ennetustegevuse ja teadustööga. Dr Veerman on uurinud magustatud jookide maksu mõju rasvumisele ning viinud läbi mudeluuringuid maksumõju kohta ka Austraalias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.