Blogi / Kuivõrd toetatakse kinnise lasteasutuse teenusele suunatud noori mitteformaalse õppeg...

Merle Salusoo magistriuurimusest „Kinnise lasteasutuse teenusele suunatud noorte toetamine läbi mitteformaalõppe tegevuste,” selgus, et nii noortel kui ka kinnise lasteasustuse teenuse meeskonnal on eeldused selleks, et noori saaks toetada mitteformaalõppe kaudu, tuginedes nende tugevatele külgedele.

Noorte positiivse arengu teooriad toetavad noore inimese võimete rakendamist. Teooriatele toetudes saab järeldada, et igal noorel on tugevad küljed ja võimed, mille kaudu saab teda toetada ning vajaduse korral ka probleeme lahendada. Uurimistulemused kinnitavad, et teenusele suunatud noortel on andeid, mida saab nende positiivse arengu toetamisel kasutada. Mõni noor on väga musikaalne või kunstiliselt andekas, sportlik või loodushuviline, teine hea suhtleja ja esineja ning saavutab inimestega kergesti kontakti. Seega on palju mitmekülgseid võimalusi, millele noore positiivne areng rajada.

Noorte arengu kujunemisel on väga tähtsad inimesed, kes on iga päev tema ümber. Kinnise lasteasutuse teenust osutava asutuse meeskond on oluline võimaluste allikas, mis aitab pakkuda noortele erinevat tegevust ja õpikogemusi. Just nemad kujundavad positiivse arengu tagava keskkonna. Noore toetamisel on väga tähtsad meeskonnaliikmete ja noorte suhted.

Võimalused noorte toetamiseks mitteformaalõppe kaudu on asutuses olemas, kuid neid on vaja süsteemselt rakenda. Süsteemsema käsituse väljaarendamiseks tehti uurimistöös kindlaks, mida on vaja KLATi osutavas asutuses teha, et tagada noortele mitmekülgne kvaliteetne tegevus, kasutades ära asutuse meeskonna tugevaid külgi, piirkonna võimalusi ja lähtudes noorest kui isiksusest, tema annetest ning tugevatest külgedest. Uurimistöö tulemusena antud soovitusi saab kinnise lasteasutuse teenuse arendamisel kujundada noore teekonnaks, kuidas teda alates asutusse teenusele jõudmisest toetatakse teenusel olemise ajal, arvestades tema võimekust, tugevaid külgi ning andeid.

Põhjalikku kokkuvõtet magistritööst saab lugeda ajakirjast Sotsiaaltöö