Blogi / Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

 • Autor:Tervise Arengu Instituut
 • 22. Märts 2022

Sotsiaalministeerium, Terviseamet, Ravimiamet ja Eesti Haigekassa on koondanud olulise info Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta. Ukraina sõjapõgenike seas on inimesi, kes võivad vajada Eestis teie pakutavaid ja Tervise Arengu Instituudi rahastatud teenuseid, mis ei kuulu praegu vältimatu abi alla.

Kehtivad lepingud võimaldavad osutada teenuseid Eesti alalisele elanikule ja tähtajalise või alalise elamisloa alusel Eestis elavale isikule.

Alates märtsist on kõik TAI rahastatavad teenused, mis on suunatud HIVist, tuberkuloosist või narkootikumide tarvitamisest mõjutatud inimestele, avatud ka sõjapõgenikele. Teenuseid osutatakse kooskõlas kehtivate teenuste kirjeldustega või ravijuhenditega. Täiendava meetmena palume vajaduse korral siduda sõjapõgenikud muude vajalike abiteenustega, mille kohta leiab teavet portaalist www.kriis.ee või telefonil 1247.

 

Kõigil HIViga elavatel inimestel on võimalik saada eriarstiabi ja ARV-ravimeid tasuta

Kui teie poole pöördub inimene, kes vajab HIVi ravi, palun võtke ühendust:

Tallinn

Lääne-Tallinna Keskhaigla, Paldiski mnt 62

Info ja registreerimine telefonil: +372 659 8594, E–R 8.00–15.00

Tartu

Tartu Ülikooli Kliinikum, Puusepa 8a

Info ja registreerimine telefonil: +372 73 18608, E–R 8.00–16.00

Pärnu

Pärnu Haigla, Ristiku 1

Info ja registreerimine telefonil: +372 44 73300, E–R 7.30–18.00

Kohtla-Järve

Ida-Viru Keskhaigla, Ravi 10C

Info ja registreerimine telefonil: +372 56 819 343, E–R 8.00–16.00

Narva

Narva Haigla, Haigla 1

Info ja registreerimine telefonil: +372 35 42039, E–R 8.00–16.00

 

Kõigil tuberkuloosiga elavatel inimestel on võimalik saada eriarstiabi ja ravimeid tasuta

Kui teie poole pöördub inimene, kes vajab tuberkuloosiravi, palun võtke ühendust:

Tallinn

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Pulmonoloogiakeskuse Tuberkuloosiravi kabinet, Hiiu 39

Info ja registreerimine telefonil: +372 617 29 29, E–R 8.00–14.00

Tartu

Tartu Ülikooli Kliinikum, Riia mnt 167

Info ja registreerimine telefonil: +372 731 8949, E–R 8.00–14.00

Narva

Vestervalli Polikliinik, Vestervalli 15,

Info ja registreerimine telefonil: +372 357 2779

 

Teenused narkootikume tarvitavatele inimestele

Kui abi saamiseks pöördub inimene, kes vajab opioidsõltuvuse asendusravi, selgitage välja inimese (ajutine) elukoht ja leidke narko.ee lehel tema praegusele asukohale kõige lähem opioidsõltuvuse asendusravi teenuse osutaja. Teenuse kättesaadavuse lihtsustamiseks palume aidata inimesel võtta ühendust vastava teenuseosutajaga.

Kui abi saamiseks pöördub inimene, kes vajab kahjude vähendamise või tugiteenuseid, leidke narko.ee lehel lähim teenuse osutamise koht. Vajaduse ja võimaluse korral korraldage koos selle asutusega abivajaja saatmine (näiteks leppige kokku, kas sotsiaaltööaja, tugiisik või muu töötaja, saavad vastu tulla).

Vaimse tervise küsimustes võib narkootikume tarvitav inimene pöörduda vaimse tervise õe telefoni- või veebinõustamisele E–P 10.00–20.00, tel +372 5601 1999 (OÜ ReCuro Estonia).

Kui abi saamiseks pöördub narkootikume tarvitav inimene, kes vajab tugiisikut, küsige infot telefonil: +372 5884 4225 või leidke narko.ee lehel lähim teenuseosutaja.

 

Teenuse dokumenteerimine

Isikustamata teenuseid dokumenteeritakse sarnaselt varasemaga. Isikustatud teenuste osutamisel tuleb teenused dokumenteerida nõuetekohaselt. Narkomaaniaravi teenuse osutamisel esitage iga narkomaaniaravile pöördumise juhu kohta ravi alustamise teatis ka narkomaaniaraviregistrisse, isikukoodi asemel sisestage sünniaeg ja kommentaaridesse märkige „sõjapõgenikˮ.

Teie poole võib pöörduda abivajaja, kellel ei ole isikukoodi ja kindlat staatust. Kui isikukoodi olemasolu on vajalik, on seda võimalik taotleda välisriigi kodanikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri objekt ega elamisloa või elamisõiguse taotleja. Palume, et teie teenuse osutamise meeskond abistab inimest isikukoodi taotlemisel kohalikus omavalitsuses. Vajaduse korral saate küsida lisainfot kohaliku omavalitsuse rahvastikutoimingute eest vastutavalt ametnikult, kelle kontaktid on leitavad kohaliku omavalitsuse kodulehel. Teenuseosutajal tuleb kontrollida, kas inimene on mõistliku aja jooksul saanud seadusliku aluse Eestis viibimiseks ja vajaduse korral tuleks teda selles abistada.

Lisaküsimuste tekkimise korral pidage palun nõu TAI teenuse kontaktisikuga.

HIV: Iveta Tomera tel +372 659 3980

Tuberkuloos: Kersti Villand tel +372 659 3919

Opioidsõltuvuse asendusravi, vaimse tervise õe teenus ja naloksoon: Svetlana Ovsjannikova tel +372 659 3979

Kahjude vähendamise teenus: Anne Murd tel +372 659 3976

Tugiisikuteenus: Marin Vaher tel +372 659 3826

 

Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Ravimiameti ja Eesti Haigekassa oluline info seoses Ukraina sõjapõgenikega seisuga 3.03.2022

 • Ukraina sõjapõgenikele tagatakse praegu Eestis tervisekontroll (majutuskeskustes) ja vältimatu abi ning väljastatakse vajalikke ravimiretsepte. Majutuskeskustes korraldatakse koroonaviiruse testimine ja vajaduse korral suunatakse COVID-19 vastu vaktsineerima.
 • Kõik tervishoiuteenuse osutajad peavad sõjapõgenikele tagama abi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.
 • Raviarstil tuleb dokumenteerida otsus, miks vajas haige vältimatut abi ja sealhulgas ka vältimatu abi ulatus.
 • Ukraina sõjapõgenikele osutatud vältimatu abi eest tuleb raviasutusel esitada haigekassale vältimatu abi tunnusega raviarve, millele märkida:
  • rahastamise allikas MK
  • sünniaeg ja sugu
  • elukoha riigiks valida Ukraina
 • Praegu on Terviseamet kokku leppimas valveperearstikeskuste võrgustikku, mille kontaktid tehakse kättesaadavaks põgenikele, tervisehoiuteenuse osutajatele ja apteekidele. Valvekeskused luuakse igasse maakonda.
 • Kui apteeki tuleb Ukraina sõjapõgenik, kes vajab retseptiravimit, siis tuleb ta retsepti saamiseks juhatada (anda aadress, tervisekeskuse või perearsti nimi) lähima tervishoiuteenuse osutaja juurde või valveperearstikeskusesse.
 • Kõigil apteekides töötavatel farmatseutidel ja proviisoritel on oluline teada, kus asub neile lähim tervishoiuteenuse osutaja(d), eelistatult tervisekeskus või perearst, kelle juurde inimest retsepti saamiseks vajaduse korral suunata.
 • Info digiretsepti kirjutamisest välismaalastele leiab haigekassa veebilehelt. Kui inimesel ei ole veel mõnda dokumenti, tuleb isikukoodi kohale sisestada „kood“: UKR, millele ilma tühikuteta liita sünniaeg (DDMMYYYY) ja väljakirjutamise kellaaja tund ja minut; näiteks UKR120519731434. Oluline on, et arst annaks inimesele täpselt sama koodi paberi peal kaasa. Koodi esitab inimene apteekrile ravimi väljaostmiseks.
 • Apteekides võib aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.
 • Praegu ei ole Ukraina sõjapõgenikele ravimite väljaostmisel ette nähtud ravimisoodustusi. Kui inimesel ei ole raha ravimi väljaostmiseks, tuleb tal esmalt toetuda oma kogukonnale ja abivajaduse püsimise korral pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse: ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon +372 612 1360.
 • Ravimitega seotud küsimuste korral palume pöörduda ravimiameti poole: info@ravimiamet.ee, telefon +372 737 4140.

Oluline info seoses ravimi- ja meditsiiniabi pakkumistega

 • Eesti riik koordineerib meditsiinilist abi (ravimeid ja meditsiiniseadmeid) Ukrainale kooskõlas abipalvetega, mis on tulnud Euroopa Liidust hädaolukordadeks valmisoleku ja reageerimise asutuse HERA ja Euroopa Komisjoni kaudu. See abi toimetatakse Ukrainasse koostöös välisministeeriumi ja kaitseministeeriumiga ametlike kanalite kaudu.

 

Министерство социальных дел, Департамент здоровья и Эстонская Больничная касса собрали в одном месте важную информацию об оказании помощи украинским военным беженцам, которую вы найдете в конце этого письма. Среди военных беженцев из Украины есть люди, которым в Эстонии могут понадобиться услуги, предлагаемые вашими организациями и финансируемые Институтом развития здоровья и которые на сегодняшний день не подпадают под услуги экстренной помощи. Заключенные договоры позволяют оказывать услуги постоянным жителям Эстонии, а также лицам с временным или постоянным видом на жительство.

Все финансируемые ТАЙ услуги, направленные на людей, затронутых ВИЧ, туберкулезом и употреблением наркотиков, начиная с марта с. г. открыты и для военных беженцев. Услуги оказываются согласно действующим описаниям услуг и руководствам по лечению. В качестве дополнительной меры просим при необходимости направлять военных беженцев на необходимые услуги помощи, информацию о которых найдете на портале www.kriis.ee или по телефону 1247.

 

Все люди, живущие с ВИЧ, могут бесплатно получить помощь врача-специалиста и АРВ-терапию.

Если к вам обратится человек, нуждающийся в АРВ-лечении, пожалуйста, свяжитесь по следующим контактам:

ТАЛЛИНН

Западно-Таллиннская центральная больница, адрес: Палдиски мнт. 62 (Paldiski mnt. 62).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 659 8594 Пн-Пт 08.00-15.00.

ТАРТУ

Клиника Тартуского университета, адрес: Пуусепа 8а (Puusepa 8a).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 731 8608 Пн-Пт 08.00-16.00.

НАРВА

Нарвская больница, адрес: Хайгла 1 (Haigla 1).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 354 2039 Пн-Пт 08.00-16.00.

ПЯРНУ

Пярнуская больница, адрес: Ристику 1 (Ristiku 1).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 447 3300 Пн-Пт 07.30-18.00.

КОХТЛА-ЯРВЕ

Ида-Вируская центральная больница, адрес: Рави 10С (Ravi 10C).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 5681 9343, Пн-Пт 08.00-16.00.

 

Bсе люди, живущие с туберкулезом, могут получить бесплатную помощь врача-специалиста и бесплатные лекарства.

Если к вам обратится человек, нуждающийся в лечении туберкулеза, пожалуйста, свяжитесь по следующим контактам:

ТАЛЛИНН

Северо-Эстонская региональная больница, центр пульмонологии, адрес Хийю 39 (Hiiu 39).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 617 2929 Пн-Пт 08.00-14.00.

ТАРТУ 

Клиника Тартуского университета, адрес: Рижское ш. 167 (Riia mnt. 167).

Регистрация на прием и инфо по тел: +372 731 8949 Пн-Пт 08.00-14.00.

НАРВА

Поликлиника по адресу Вестервалли 15 (Vestervalli 15).

Регистрация на прием и инфо по тел. +372 357 2779.

Услуги для людей, употребляющих наркотики

Если к вам обратится человек, нуждающийся в заместительном лечении опиоидной зависимости, пожалуйста, выясните место проживания человека и найдите на странице  www.narko.ee/ru ближайшего поставщика услуги заместительного лечения опиоидной зависимости. Для упрощения получения услуги просим помочь человеку связаться в соответствующим учреждением. NB! Человеку с опиоидной зависимостью просим выдать налоксон!

Если к вам обратится человек, нуждающийся в услугах снижения вреда или опорных услугах, пожалуйста, найдите на странице www.narko.ee/ru ближайший центр/пункт оказания услуг. При необходимости и по возможности в сотрудничестве с этим центром организуйте направление человека на услуги, например, договоритесь с соцработником, опорным лицом или другим работником, чтобы человека кто-то встретил).

По вопросам психического здоровья употребляющий наркотики человек может обращаться к сестре-специалисту по душевному здоровью ежедневно с 10.00 до 20.00 по тел. +372 5601 1999 (OÜ ReCuro Estonia). По этому же номеру можно получить также онлайн-консультацию.

Если к вам обратится человек, нуждающийся в услугах опорного лица, пожалуйста, найдите на странице www.narko.ee/ru ближайшего поставщика услуги или позвоните по тел. +372 5884 4225 и спросите дополнительную информацию.

 

Документирование услуг

Документирование анонимных услуг производится так же, как и всегда. Персонифицированные услуги необходимо документировать соответствующим образом. При оказании услуги по лечению наркотической зависимости предоставляйте извещение в регистр лечения наркотической зависимости по каждому случаю обращения и началу лечения, фиксируя вместо личного кода дату рождения и отмечая в графе комментариев «военный беженец».

К вам также может обратиться за помощью человек без личного кода и какого-то определенного статуса. Если для оказания услуги необходим личный код, то гражданин зарубежного государства может ходатайствовать о нем, если он не отмечен в регистре народонаселения и не ходатайствует о виде или разрешении на жительство, тогда его данные введут в государственные базы данных. Просим сотрудников ваших организаций помогать людям ходатайствовать о получении личного кода в органах местного самоуправления. При необходимости дополнительную информацию можно получить в органах местного самоуправления у ответственных чиновников, занимающихся вопросами народонаселения, их контакты найдете на сайтах соответствующих самоуправлений. Поставщики услуг, убедитесь, пожалуйста, что человек в течение разумного периода времени смог получить законное основание для пребывания в Эстонии, и при необходимости помогите ему в этом.

По дополнительным вопросам можно посоветоваться с контактным лицом ТАЙ, отвечающим за конкретную услугу:

ВИЧ: Iveta Tomera, tel +372 659 3980

Туберкулез: Kersti Villand, tel +372 659 3919

Заместительное лечение опиоидной зависимости, услуга сестры-специалиста по душевному здоровью и налоксон: Svetlana Ovsjannikova, tel +372 659 3979

Услуги снижения вреда: Anne Murd, tel +372 659 3976

Услуга опорного лица: Marin Vaher, tel +372 659 3826

 

Важная информация о военных беженцах из Украины от Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Департамента лекарственных средств и Эстонской Больничной кассы по состоянию на 03.03.2022

 • В Эстонии в настоящее время военным беженцам из Украины обеспечивается проверка здоровья (в центрах размещения) и оказание экстренной помощи, а также выдаются необходимые рецепты на лекарства. В центрах размещения организовано тестирование на коронавирус и при необходимости направление на вакцинацию от COVID-19.
 • Все медучреждения должны оказывать военным беженцам помощь, откладывание или отказ от оказания которой может привести к смерти или пожизненному недостатку здоровья пациента.
 • Важно, чтобы врач задокументировал причину, по которой он определил, что пациент нуждается в незамедлительной помощи, в том числе и ее масштаб.
 • Медучреждение, оказавшее экстренную помощь украинским военным беженцам, должно представить в Больничную кассу счет на лечение, в котором указать:
  • источник финансирования МК
  • дату рождения и пол
  • страной проживания выбрать Украину
 • В настоящее время Департамент здоровья создает сеть дежурных центров семейных врачей, контакты которых в скором времени будут доступны беженцам, поставщикам медуслуг и аптекам. Дежурные центры будут работать в каждом уезде.
 • Если в аптеку приходит украинский военный беженец, которому необходимо рецептурное лекарственное средство, то для получения рецепта его нужно направить в ближайшее медучреждение (указать адрес, имя семейного врача или название центра семейных врачей), а также в дежурный центр семейных врачей после запуска сети дежурных семейных центров.
 • Всем работающим в аптеках фармацевтам и провизорам важно знать, где находиться ближайшее к ним медучреждение, предпочтительно центр здоровья или семейный врач, куда можно при необходимости направить человека для получения рецепта.
 • Информация о выписывании иностранцам дигитальных рецептов доступна на странице Больничной кассы. Если у человека нет какого-либо документа, то в графе личного кода нужно указать код «UKR», затем без пробела ввести дату рождения в формате ДДММГГГГ, а также час и минуту оформления рецепта. Например: UKR120519731434. Важно, чтобы врач дал человеку ТОЧНО этот же код с собой на бумаге. Для покупки лекарства человек показывает этот код аптекарю.
 • Аптеки также могут принимать бумажные рецепты, выписанные в Украине, за исключением наркотических и психотропных лекарственных средств. Аптекарю должно быть ясно из рецепта, какое лекарство было выписано врачом человеку.
 • В настоящее время военным беженцам из Украины для покупки лекарств не полагаются льготы на лекарства. Если у человека нет денег для покупки лекарства, за помощью в первую очередь ему нужно обратиться в свою общину и, если помощь будет все еще нужна, то в Департамент социального страхования по следующим контактам: ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee, тел. +372 612 1360
 • По вопросам, связанными с лекарствами, просьба обращаться в Департамент лекарственных средств: info@ravimiamet.ee, тел. +372 737 4140

 

Важная информация об оказании медицинской помощи и помощи с лекарствами

 • Эстонское государство координирует оказание медпомощи (лекарства и медицинские данные) Украине согласно запросам о помощи, которые поступают через специализированную организацию HERA, занимающуюся вопросами готовности и реагирования в кризисных ситуациях, и Европейскую Комиссию. Помощь доставляется на Украину по официальным каналам в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством обороны.