Blogi / Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

Kuidas aidata riskinoor (nõia)ringist välja?

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 17. Veebruar 2023

Aastal 2018 kehtima hakanud alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reform andis Eestile tõuke proovida intensiivsel võrgustikutööl põhinevat „Ringist välja“ (RV) mudelit, mille abil saab aidata keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorel jõuda õiguskuuleka käitumiseni. Eestis on praeguseks RV-mudelit piloteeritud üle kahe aasta.

Esimesed suuremad sammud astuti 2020. aastal justiitsiministeeriumi eestvedamisel elluviidava projektiga „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“, mida rahastatakse Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. Uut mudelit hakati proovima Pärnus, mis piirkonnana jäi silma sellega, et seal tehakse suurepärast valdkondadeülest koostööd.

Partneritena olid toona kaasatud sotsiaalkindlustusamet, Pärnu linnavalitsuse lastekaitse teenistus, politsei- ja piirvalveameti Lääne prefektuur, mitmedimensioonilise pereteraapia ehk MDFT-terapeudid, Pärnu noorte vabaajakeskuse toonane allüksus Pärnumaa Noorte Tugila, prokuratuur, kriminaalhooldajad ning Pärnu haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus.

Mudeli väljatöötamisel, arendamisel ja võrgustiku koolitamisel tugineti paljuski Soome partnerite kogemustele: projektis aluseks võetud mudel „Pasila-toiminta“ töötati välja noortevaldkonna taustaga Aseman Lapset Ry eestvedamisel. Soome kolleegid on meile teejuhiks ja heaks nõuandjaks siiani, vahetame pidevalt kogemusi.

Tõhustatud võrgustikutöö kestab keskmiselt aasta

Mudel „Ringist välja“ annab võrgustikule selge tegevusraamistiku, mis on suunatud noore probleemi lahendamisele. Oluline on noore riskikäitumise hindamine ning RV-tööriistad, mida kasutades koostatakse ühiselt tegevuskava. Mudeli edu alus on võrgustikukohtumised, konfidentsiaalne ja operatiivne infovahetus ning tihe koostöö noore ja tema perega.

Aastal 2021. andis justiitsministeerium „Ringist välja“ mudeli alusel korraldatud võrgustikutöö arendamise ja rakendustoe partnerlusleppega üle sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ennetustalitusele. Mudelit hakati esiti rakendama kinnise lasteasutuse teenusel (KLAT) olevatele noortele, hiljem nähti selles võimalusi ka ennetava tegevusena.

Aastaks 2022 oli projekti suunatud 55 noort. 16 juhtumi puhul langes RV rakendamise vajadus juba algusfaasis ära, kuna selgus, et nende noorte riskitase oli madal või leiti noorele teised efektiivsed toetavad meetmed, lähtudes just tema individuaalsest loost ja vajadustest. Ülejäänutega alustati tihedat võrgustikutööd, kus tegevuskavas seatud eesmärkide täitmisele aitasid kaasa kõik olulised spetsialistid ja noore pereliikmed. Nüüdseks on 24 noort selle protsessi läbinud.

Projekti suunatud noorte keskmine vanus oli 14–15 eluaastat. Esimestel aastatel suunati projekti noormehi poole rohkem kui tütarlapsi, kuid mullu oli neid peaaegu võrdselt. Tuli ka üha nooremaid osalejaid, mis ajendas mudeli tööriistu kohandama ka neile sobivamaks.

Intensiivne võrgustikutöö noore toetamisel kestab vähemalt kuus kuud, millele järgneb sama pikk järelseire. Keskmine rakendusaeg on üldiselt aasta, mõne keerulisema loo korral pikemgi. Ühelt poolt tulenes see 2020. aastal koroonakriisist, mis piiras silmast silma kohtumiste võimalusi, teisest küljest määrab töö kestuse ka juhtumi keerukus, mille tõttu võib olla vaja rohkem aega ja ressursse.

RV-mudelit on selleks aastaks piirkondlikult või ka juhtumipõhiselt rakendatud Tartu linnas ja vallas, Tallinnas, Keilas, Raasikul, Pärnu linnas, Põhja-Pärnumaal, Saardes, Toris, Tapal, Narvas, Rakveres, Räpinas, Viljandis, Valgas, Võrus ja Põlvas.

RV-aluskoolituse on läbinud Tartu, Pärnu ja Keila võrgustiku liikmed. Aastal 2023 lisandub suurema piirkonnana Viljandi. Õppepäevi korraldatakse piirkondades, kus on RV-ga tutvumiseks soovi avaldatud.

Võrgustikele pakutakse igakülgset tuge

Selleks et projektiga liituvad uued võrgustikud saaksid RV-mudelit oma töös sihtrühma noortega kasutada, pakub sotsiaalkindlustusamet neile rakendustuge. Esmalt läbitakse piirkondlik RV-baaskoolitus, mis eeldab KOV-is toimiva võrgustiku olemasolu ja valmisolekut mudel kasutusele võtta.

Selle koolituse käigus kujundatakse võrgustiku ühtne arusaam taastava õiguse põhimõtetest ja võimalustest, aga ka RV-protsessist ning tööriistadest, mis hõlbustavad võrgustikutööd ja toetavad läbimõeldud tegevuskavade koostamist. Lisaks saadakse ülevaade traumateadlikust käsitusest, omandatakse teadmised noorega kontakti loomisest ja loomulikult ka spetsialisti enesehoiust.

Juba toimetavatele võrgustikele pakub sotsiaalkindlustusamet personaalset juhtumipõhist tuge ja mentorlust projekti rakendusaja vältel. Samuti tagatakse võrgustikule supervisioon, koolitused ja partnerite täienduskoolitused.

Väiksematele KOV-idele oleme pakkunud paindlikumaid osalemisvõimalusi: RV-baaskoolituse asemel korraldame õppepäevi ja liigume sealt otse edasi juhtumipõhiselt. Nii on võimalik toetada abi vajavat noort igal juhul ka siis, kui piirkonnas pole veel võimekust mudelit laiemalt rakendada.

Koostatakse ennetustegevuse efektiivsust tõendav analüüs

„Ringist välja“ mudeli rakendamine sotsiaalkindlustusameti ja justiitsministeeriumi koostööna on projektipõhine. Sellele etapile tõmmatakse joon alla 2023. aasta lõpul, kui Tervise Arengu Instituudi Eesti ennetuse teadusnõukogul valmib ennetustegevuse efektiivsust tõendav analüüs, kus ühe tegevusena hinnatakse RV-võrgustikutööd.

Projekti osalistelt on RV-mudel juba saanud palju tunnustust ja positiivset tagasisidet: seda peetakse tulemuslikuks, oluliseks ning tõhusaks võrgustikuüleseks tööriistaks. Sellest tulenevalt valmistub projektimeeskond tegevust jätkama ka järgnevatel aastatel, et jõuda võimalikult paljude KOV-ideni.

Tegevuse jätkamine annab abi vajavatele keskmise ja kõrge riskitasemega noortele võimaluse saada osa toetavast ning toimivast traumateadlikust võrgustikutööst, millega toetatakse nende kujunemist õiguskuulekateks ja sotsiaalselt toime tulevateks kodanikeks, mis suurendab turvalisust kogukondades.

Lisalugemist RV-mudeli, selle põhimõtete ja võimaluste kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või võttes ühendust projekti meeskonnaga meiliaadressil rv@sotsiaalkindlustusamet.ee. RV tegevustega saab end kursis hoida Facebooki-lehe kaudu.

Annely Reile
„Ringist välja“ projektijuht

Kersti Kruus
„Ringist välja“ koordinaator

Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö