Uudised / Kodupilt.ee võrdleb omavalitsustes pakutavaid teenuseid

Kodupilt.ee võrdleb omavalitsustes pakutavaid teenuseid

  • Autor:SA Poliitikauuringute Keskus Praxis
  • 24. Aprill 2013

Praxis ja Geomedia lõid interaktiivse veebilehe www.kodupilt.ee, mis võrdleb omavalitsustes ja maakondades osutatavaid teenuseid.

„Kodupilt on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi oma koduomavalitsuse – valla või linna – teenuste suhtes ja soovivad neid võrrelda naabritega," selgitab veebilehe üks autoreist Hille Hinsberg Praxisest.

Valitud on näitajaid valdkondadest nagu haridus, hoolekanne, kogukonnateenused, vaba aja veetmine, vee- ja soojamajandus ning omavalitsuse tulud ja kulud. Näitajaid saab võrrelda omavalitsusüksuste lõikes.

„Võrrelda saab näiteks, milline on kütte või vee eest küsitud hind erinevates omavalitsustes. Samuti, kui palju abivajajaid saab vastu võtta kohalik hooldushaigla ning kui palju tuleb hooldusteenuse eest maksta. Kui palju saab omavalitsus maksutulu või kui suured on investeeringud," illustreerib veebilehe võimalusi Rivo Noorkõiv Geomediast.

Võrrelda saab kahte omavalitsust ükskõik millisest maakonnast. Samuti saab teenuste kohta ülevaate maakonna kohta keskmiselt.

Veebis esitatav info ei paku kõikide teenuste kohta ammendavaid vastuseid. Pigem on koostajate eesmärk, et inimesel tekiks omavalitsuste võrdlemise käigus küsimusi, mida arutada nii oma kodukoha elanike kui kohaliku omavalitsuse ametnike ja teenuse osutajatega. Teenuste pakkumise suutlikkus on oluline teema ka käima lükatud haldusreformi aruteludes.

Veebilehel kuvatav info on pärit erinevatest avalikest andmekogudest, mida haldavad Rahandusministeerium, Statistikaamet, Konkurentsiamet pensioniregister, Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS, Vabariigi valimiskomisjon, Vee-ettevõtete Liit, spordiregister, Põllumajandusministeerium ja Eesti Külaliikumine Kodukant.

Projekti rahastas Open Society Foundations. Kodupilti haldavad OÜ Geomedia ja Poliitikauuringute Keskus Praxis.