Uudised / Valitsus kiitis heaks põhimõtted alkoholi tarvitamise vähendamiseks

Valitsus kiitis heaks põhimõtted alkoholi tarvitamise vähendamiseks

  • Autor:Valitsuse kommunikatsioonibüroo
  • 21. Veebruar 2014

Valitsus sai ülevaate alkoholi rohelisest raamatust ja kiitis heaks põhimõtted ning meetmed alkoholi tarvitamise vähendamiseks.

Alkoholipoliitika roheline raamat annab ülevaate alkoholitarvitamisest olukorrast ja sellega kaasnevatest kahjudest Eestis ning pakub välja olulisemad meetmed alkoholi tarvitamise ja sellest tulenevate kahjude vähendamiseks.

Rohelise raamatu eesmärk on piirata alkoholi kättesaadavust, pakkuda lahendusi alkoholi hinna mõjutamiseks, salaalkoholi leviku tõkestamiseks, alkoholi tarvitamisest ja joobest tulenevate kahjude vähendamiseks, joobes juhtimise ennetamiseks, teadlikkuse suurendamiseks ning ravi ja nõustamisteenuste kättesaadavuse parandamiseks.

Rohelises raamatus on viidatud ka konjunktuuriinstituudi poolt 2012. ja 2010. aastal läbi viidud elanikkonna uuringutele, kus üle 90 protsendi vastajatest hindas väga tõsiseks probleemiks laste ja noorte alkoholi tarbimist ning alkoholijoobes sõiduki juhtimist. Üle 80 protsenti vastajatest pidasid tõsiseks või väga tõsiseks probleemiks alkoholist tingitud koduvägivalda, alkoholist soodustatud isikuvastaseid kuritegusid ning alkoholist põhjustatud terviseprobleeme.

Üle 80 protsendi elanikest arvas, et suurendada tuleks järelvalvet alkoholimüügiga seotud õigusrikkumiste üle, piirata alkoholireklaami, looma noortele rohkem vaba aja veetmise võimalusi ning näitama noortele alkoholi tarvitamisest tingitud negatiivsed tagajärgi, karistama karmimalt alkoholijoobes inimesi õigusrikkumiste korral, avalikel üritustel ja nende kajastamisel ei peaks propageerima alkoholi tarvitamist. 56 protsendi arvates peaks alkoholimüügikohti olema vähem, 23 protsendi arvates peaks alkoholiaktsiis olema kõrgem ning alkohol kallim.

Alkoholi reklaami osas ollakse kõige kriitilisemad tänaval asuvate suurte väliplakatite suhtes, elanike arvates tuleks neil reklaampindadel alkoholi reklaam keelustada.

Rohelises raamatus kirjeldatud põhimõtete elluviimiseks vajalikud meetmed ja ressursid planeeritakse valdavalt „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020" rakendusplaani ning teiste asjaomaste arengukavade rakendusplaanide või õigusaktide kaudu. Samuti on rohelise raamatu teatud meetmete rakendamiseks vaja muuta alkoholiseadust.

Alkoholipoliitika rohelise raamatu koostamisse olid kaasatud ka ettevõtjate katusorganisatsioonid: Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit, Eesti Õlleliit, Toiduliit, Kaupmeeste Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Reklaamiagentuuride Liit ja Ravimitootjate Liit.

Alkoholipoliitika roheline raamat oli arvamuste avaldamiseks üleval sotsiaalministeeriumi kodulehel vahemikus 2012. aasta detsembrist kuni 2013. aasta 14. jaanuarini. Avaliku konsultatsiooni käigus esitatud ettepanekud on koos ministeeriumi kommentaaridega nende arvestamise kohta üleval sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Roheline raamat on oma olemuselt diskussioonidokument, kus kaardistatakse probleemid ning pakutakse välja võimalikud esialgsed ettepanekud ja tegevussuunad nende lahendamiseks. Valges raamatus on konkreetsed poliitikavalikud juba tehtud.