Uudised / Tervisemõjurite uuring võtab luubi alla elupaiga ja tervise vahelised seosed

 Tervise Arengu Instituut viib esimest korda läbi uuringu, mis annab kohalikele omavalitsustele ainulaadsed andmed oma sotsiaal- ja tervisevaldkonna tegevuste planeerimiseks.

Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on koguda ja analüüsida andmeid kohalike omavalitsuste elanike terviseseisundist ja olulisematest tervist mõjutavatest teguritest. „Inimese tervis ja tervisekäitumine sõltuvad väga paljudest erinevatest mõjuteguritest. Algava uuringuga vaatleme eelkõige seda, millist mõju avaldab tervisele inimese elupaik ja sealne keskkond. Uurime, kas ja kuidas näitajad üle Eesti erinevad ning mis võib selle põhjuseks olla," lausus Tervise Arengu Instituudi analüütik ja uuringu koordinaator Karl Viilmann. „Täna meil selline ülevaade puudub."

Uuring annab Eesti kohalikele omavalitusustele olulist teavet, millele tuginedes kujundada kohalikku sotsiaal- ja tervisepoliitikat, arendada teenuseid ning prognoosida võimalikke tulevikus esilekerkivaid riske ja vajadusi. Analüütik lisas, et uuringu tulemusel on võimalik esile tuua nii maakondade vahelised kui ka maakonnasisesed erinevused.

Uuring viiakse postiküsitlusena läbi kõigis Eesti maakondades. Uuringusse on kaasatud 77 omavalitsust, mis moodustab 34% kõigist Eesti omavalitsustest. Valimi aluseks on võetud omavalitsuste tüpoloogia ja asend Eesti regionaalses süsteemis. Küsitluses osalevad elanikud on valimisse sattunud juhuvaliku alusel rahvastikuregistrist. Vastamine on anonüümne ning kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult.

„Uuringu õnnestumiseks on äärmiselt oluline, et iga inimene, kes ankeedi saab, sellele ka vastab," rõhutab Karl Viilmann. „Mida rohkem on vastanuid, seda põhjalikumalt kirjeldavad tulemused olukorda ja annavad kohalikele omavalitsustele otsuste langetamiseks vajalikku infot. Küsimustikku täites saab igaüks kaasa rääkida oma linna või valla paremaks elukohaks muutmisel," lisas ta.

Paikkonna tervisemõjurite uuringu küsimustik koosneb kolmest suuremast osast. Need on taustaandmed nagu sugu, vanus, elukoht ja muu selline ning tervisekäitumist puudutav ehk inimese terviseseisund, toitumine, alkoholi, tubaka, narkootikumide tarvitamine, kehaline aktiivsus. Kolmas osa küsimusi puudutab keskkonnast tulenevaid tervisemõjureid: teenuste kättesaadavus, turvalisus, suhted lähedastega ja kogukonna aktiivsus.

Uuringu on aidanud ette valmistada konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia. Uuringu viib läbi turu-uuringufirma Saar Poll. Andmete kogumine kestab kuni 10. juunini ning uuringu esmased tulemused avaldatakse selle aasta lõpus.

 

Paikkonna tervisemõjurite uuringu teostamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tervislike valikuid toetavad meetmed 2010-2013" vahenditest.

 

Lisainfo:

  • Karl Viilmann, Tervise Arengu Instituudi analüütik, uuringu koordinaator, 659 3978, karl.viilmann@tai.ee;
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee