Uudised / Tööinspektsioon motiveerib tähelepanu pöörama hea juhendamise vajalikkusele tööohut...

Eestis juhtub iga päev keskmiselt 13 tööõnnetust, 22% kõigist tööõnnetustest on raskete tagajärgedega ning aastas kaotame seeläbi miljon töötundi. Selle põhjuseks on sageli töötaja puudulik väljaõpe ja juhendamine, juhendamisel tutvustatud nõuete mittejärgimine ning probleemid töötervishoiu ja tööohutusega tegelevate töötajate valimise ja määramisega.

Töötaja jaoks tähendab tööõnnetus keskmiselt enam kui 200 töötunni ulatuses ametipostilt puudumist ning tööandja jaoks ligi 1200€ kahju kandmist. Kahju kandmine on aga välditav.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri andmetel toovad investeeringud tööohutuse ja töötervishoiu tagamisse pikemas perspektiivis rohkem tulu kui on esmased kulutused. British Safety Council’i andmetel võib kulu-tulu suhe olla lausa 1:12, mis tähendab, et sellest võidavad nii töötaja kui tööandja.

Tööinspektsioon alustas kampaaniaga „Tunne oma õigusi - juhendamine ja väljaõpe". Kampaania eesmärgiks on motiveerida töötajaid ja tööandjaid pöörama senisest rohkem tähelepanu tööohutuse ja töötervishoiu parendamisele. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Kogu kampaania vältel kasutatakse sloganit „Juhendamine võtab hetke. Tööõnnetus võib võtta elu.“ 

 • määratud töötervishoiu- ja tööohutusalast tegevust korraldav töökeskkonnaspetsialist;
 • valitud töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes ehk töökeskkonnavolinik;
 • välja selgitatud, hinnatud ja kontrollitud töökeskkonna ohutegurid ehk koostatud riskianalüüs;
 • koostatud ohutusjuhendid tehtavatele töödele ja kasutatavatele töövahenditele;
 • reguleeritud isikukaitsevahendite kasutamine;
 • korraldatud töötajate tervisekontroll töötervishoiuarsti juures
 • kindlaks määratud süsteem töökeskkonna juhtimiseks ehk kuidas viiakse läbi sisekontrolli
 • hea ohutuskultuur ehk viis, kuidas asju aetakse.
 • Eelmisel aastal registreeriti Eestis 4774 tööõnnetust.
 • 35% kõigist tööõnnetustest juhtub töötajatega, kes on tööl olnud alla aasta. Need on nii noored, äsja tööelu alustanud inimesed kui ka need, kes on vahetanud töökohta ja töövõtted uuel kohal pole veel selgeks saanud.
 • 22% kõigist tööõnnetustest on rasked tööõnnetused.
 • Mullu esines erinevaid rikkumisi 91% Tööinspektsiooni kontrollitud ettevõtetes.
 • 1 raske tööõnnetus = 7 kerget tööõnnetust = 189 ohuolukorda või juhtumit, millega ei kaasne tervisekahjustusi.

Loe lisa juhendamise ja väljaõppe lehelt!