Uudised / Eestit külastab tunnustatud USA lastearengupsühholoog Dennis D. Embry

Tervise Arengu Instituut viib juba kolmandat õppeaastat Eesti koolides ellu tõenduspõhist VEPA Käitumisoskuste Mängu (ingl k PAX Good Behavior Game), mis on hinnatud üheks parimaks ennetusprogrammiks maailmas. Märtsi viimasel nädalal koolitab tunnustatud USA lastearengupsühholoog Dennis D. Embry (PhD) välja uue grupi VEPA mentoreid, kes alustavad järgmisest õppeaastast programmiga liituvate õpetajate toetamist.

VEPA metoodika lühi- ja pikaaegset mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. USA-s tehtud uuringute põhjal vähendab VEPA (ehk VEel PAremaks) mäng vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi 20–30 protsenti ning tõenäosust vaimse tervise häirete tekkeks ja süvenemiseks, tubaka ja teise narkootiliste ainete kasutamist 25–50 protsenti. Samal ajal suureneb oluliselt tunnirahu, õppimiseks jääv kasvab ligi 90 min kõrvaliste tegevuste arvelt ning tõuseb õppeedukus.

Neid andmeid toetavad ka Eestis tehtud hindamistulemused. VEPA-t rakendanud klassides oli 2015/2016. kooliaasta lõpuks vähenenud tundi segavad ja keskendumist häirivad tegevused, õpilaste emotsionaalsed raskused, õpilaste üliaktiivsus ja tähelepanu kerge hajumine ning suurenenud abivalmidus teiste suhtes. Pea kõik VEPA mängu kasutanud õpetajatest soovitaksid seda ka teistele õpetajatele. Põhjaliku metoodika mõju-uuringu viib Tervise Arengu Instituut läbi 2016.–2019. aastal.

VEPA mäng on kogum meetoditest, mis lihtsustavad õpetaja tööd ja parendavad õpilaste igapäevaelu. Programmi vahetu eesmärk on õpilaste enesekontrolli suurendamine ning positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine. Metoodika sobib kasutamiseks igas vanuses õpilastega, kõige enam toetab see aga just algklassi õpilasi, kuna aitab kooliga kohaneda ja õppida oma käitumist kontrollima.

Igal VEPA programmiga liitunud õpetajal on mentor, kes õpetajat regulaarselt külastab ja metoodika kasutusele võtmisel toetab. Tänaseks on Eestis välja koolitatud 22 mentorit, kes on kokku kolme aasta jooksul toetanud 83 VEPA mängu kasutavat õpetajat.

Märtsi viimasel nädalal viib kolmanda Eesti mentorite väljaõppe läbi Dennis D. Embry PAXIS Instituudist USA-st. Ta on Käitumisoskuste Mängu programmi arendaja, PAXIS Instituudi asutaja ja vanemteadur. Ta on kaasuurija ühes USA parimas meditsiiniharidust pakkuvas Johns Hopkinsi ülikoolis, kus on aastakümneid arendatud ja testitud programme, mis aitavad ära hoida laste vaimse tervise probleemide tekkimist ja süvenemist. Embry eesmärk on aidata kogukondadel kujundada laste ümber keskkond, mis toetab nende arengut ja kaitseb erinevate negatiivsete tagajärgede tekkimise eest. Laste vaimse tervise hoidmisel peab ta eriti oluliseks prosotsiaalse ja positiivse käitumise esiletoomist ja kinnistamist, mis on ka VEPA metoodika keskmes.
VEPA programmi esimese versioon töötati välja USA-s 1960. aastatel, pärast mida on programmi järjepidevalt edasi arendatud. VEPA mäng on lisaks USA-le kasutusel näiteks Inglismaal, Hollandis, Belgias, Kanadas, Brasiilias, Iirimaal, Hispaanias ja Rootsis.

Eestis on alates 2014. aastast VEPA programmiga liitunud kokku 64 kooli, metoodikat rakendavates klassides õpib 1768 õpilast. Nelja järgneva aasta jooksul on kavas jõuda nii eesti- kui venekeelse VEPA mänguga 200 algklassini ning kaasata ennetusprogrammi 2021. aastaks vähemalt 4000 õpilast. Liituma on oodatud kõik koolid.

Programmi viiakse ellu Siseministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Rohkem infot mängu kohta: www.terviseinfo.ee/vepa.