Uudised / Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haigestumist ja suremust ning tervisealast ebavõrdsust erinevate rahvastikugruppide vahel.

Sotsiaalministeeriumi tervisala asekantsler Maris Jesse sõnul pole eesmärke seadmata võimalik edasi liikuda, ka tervise valdkonnas, kus tegevused peavad moodustama terviku. „Eesti mehed edestavad keskmise eluea poolest Läti mehi 4 aastaga, kuid Euroopa Liidu keskmisest jääme ligi 4 aastaga alla. Varajaste südamehaiguste või õnnetussurmade ärahoidmiseks on vajalikud nii ennetustegevused kui ka hea ja järjepidev arstiabi,“ ütles Maris Jesse. „Arengukava uuendamise käigus seatakse uued tervise-eesmärgid ja vaadatakse üle, kuidas paremini koostööd teha. Seejuures on oluline meeles hoida, et tervis ei ole midagi iseseisvat ega eesmärk iseeneses – tervis on eeldus nii inimese kui ka riigi heaoluks ja arenguks.“

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 seab tervise valdkonnas ühtsed eesmärgid, määratleb tervise valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid, korrastab tervise valdkonna strateegilisi plaane ja eesmärke. Selle tulemusel tekib ühtne, terviklik ja tulevikku vaatav visioon tervise valdkonnaga seotud väljakutsetest ja võimalustest, mis aitab valitsusel planeerida erinevate ministeeriumide haldusalas olevaid tervise valdkonna ressursse ning kasutada neid ressursse ühiselt paremate tulemuste saavutamiseks.

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamist hakkab juhtima sotsiaalministeerium, kes ootab arengukava koostamisse panustama teisi ministeeriume, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajaid, tervise valdkonna eksperte, sotsiaalpartnereid, kohalike omavalitsuste ja kõrgkoolide esindajaid, arstide ja haiglate esindajaid ning vabaühendusi.

Arengukava koostamise ajakava näeb 2018. aasta jooksul ette arengukava eesmärkide seadmise ja eesmärkide täitmise indikaatorite väljatöötamise koostöös partneritega. 2018. aasta detsembris on kavas esitada arengukava terviktekst Vabariigi Valitsusele, kes saab arengukava heaks kiita pärast selle arutamist Riigikogus.

Lisainfo rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 koostamise kohta sotsiaalministeeriumi veebilehel