Uudised / Sotsiaalvaldkonna start-up’id saavad toetust uudsete toodete ja teenuste testimisek...

Sellest nädalast kuni 11. veebruarini saab taotleda toetust abivajajate ja nende lähedaste toimetulekut parandavate uudsete lahenduste arendamiseks ning elluviimiseks. Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

“Soovime innustada nii omavalitsusi kui era- ja kolmanda sektori organisatsioone looma lahendusi, mis aitavad vähendada hoolduskoormust ja seeläbi anda inimestele võimalus eneseteostuseks. Samavõrd oluline on seeläbi aidata erivajadustega inimestel tulla paremini toime nii koduse igapäevaeluga kui ka osaleda ühiskonnaelus,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Sotsiaalvaldkonnas on uusi häid ideid ja mõned neist on jõudnud ka Ajujahi konkursi parimate sekka. Sageli jääb siiski puudu rahast, et jõuda prototüübi ja valmis lahenduseni.“

Sotsiaalkaitseministri sõnul on uudsetest lahendustest suurim abi omastehooldajatele. “Statistika järgi umbes veerand hoolduskoormuse tõttu tööturult kõrvale jäänud inimestest ei otsi tööd, kuna sobiv hooldusteenus pole kättesaadav. Sageli on just naised need, kes lähedase hooldamise tõttu tööturult kõrvale jäävad. Uudsete lahenduste abil soovime hoolduskoormusega inimestele anda võimaluse eneseteostuseks ja aidata neil oma elu paindlikumalt korraldada,” selgitas Iva.

Toetust saavad taotleda omavalitsused, riigiasutused või era- ja kolmanda sektori juriidilised isikud ning seda saab kasutada uudsete teenuste või toodete testimiseks ja kasutusele võtmiseks. Need ei pea olema kindlasti IT lahendused, rahastus on võimalik saada ka nutikalt korraldatud teenuste või toodete arendamiseks.

Taotlusvooru eelarve on kaks miljonit eurot, väikseim toetus projekti kohta 50 000 ning suurim 300 000 eurot. Kohalike omavalitsuste puhul võib toetus ulatuda 85 protsendini abikõlblikest kuludest, teistel taotlejatel 65 protsendini.

12. juunist kuni aasta lõpuni saab taotleda toetust ka esmase idee edasiarendamiseks või põhitoetuse taotluste ettevalmistamiseks, summas 15 000 kuni 40 000 eurot projekti kohta. Innove andmetel on 13. novembri seisuga toetust saanud kaheksa projekti. Lisainfo väiketaotluste vooru kohta.

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” raames toimub uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise põhitoetuse taotlusvoor. Voor on avatud 3. detsembrist 2018 kuni 11. veebruarini 2019 kl 17.00. Lisainfo Innove kodulehel.