Uudised / Omavalitsused, maavalitsused ja MTÜd saavad toetust taotleda tervise edendamiseks

SA Innove ja Sotsiaalministeerium kuulutavad 29. augustil avatuks taotlusvooru meetmes "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine." Välja on võimalik jagada kuni 1 109 791 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja riigieelarve toetusraha.Toetuse andmise eesmärgiks on töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine, et vähendada tervislikel põhjustel tööturult väljalangemist.

Taotlusvoor kuulutatakse välja allolevate meetme määruse tegevuste osas:

1. Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele:

  • erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks või töövõime parandamiseks;
  • töökohal tervisliku toitumise edendamine;
  • regulaarse liikumisharrastuse soodustamine ja seda takistavate tegurite vähendamine.

2. Tööealistele sõltuvushäiretega inimestele ja nende tööealistele lähedastele tööturule naasmist või püsimist toetavate teenuste vajaduste hindamine ja süsteemne arendamine paikkonnas.

3. HIV positiivsete inimeste tööturule naasmisele või püsimisele suunatud tegevused, sh koolitamine ja teavitamine sotsiaalse märgistamise vähendamiseks.

4. Töökoha tervise tegevuskavade (v. a riskianalüüs „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ mõistes, erandina lubatakse psühholoogilise ohuteguri hindamise nõustamist) koostamiseks:

  • töökohtade terviseolukorra ja tervisemõjurite kaardistamine ning selleks koolituse või nõustamise pakkumine;
  • töökohtade tervise tegevuskavade koostamiseks koolituse või nõustamise pakkumine.

Toetust võib taotleda kohalik omavalitsus, maavalitsus või MTÜ, mille partneriks on kohalik omavalitsus või maavalitsus.

Taotlusi võetakse vastu 29. augustist  kuni 3. oktoobrini 2011.a tööpäeviti kl 9.00-17.00. Taotluse esitamise lõpptähtaeg on 3. oktoober 2011 kl 17.00.

Taotlusvoorust võivad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, maavalitsused ning MTÜd, mille partneriks projektis on kohalik omavalitsus või maavalitsus. Toetuse taotlemise eelduseks on terviseprofiili olemasolu, plaanitavad tegevused peavad lähtuma kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse poolt koostatavast terviseprofiilist ja tervise arengu- või tegevuskavast ning pakkuma lahendusi seal kaardistatud terviseprobleemidele.

Toetust on võimalik taotleda ühe projekti kohta 3200 kuni 19 200 eurot. SA Innove struktuuritoetuste üksuse tööelu talituse juhataja Ülle Luide sõnul jagub toetusraha kindlasti kõigile maakondadele, sest vooru eelarve on jaotatud maakondade lõikes tööealise elanikkonna osakaalu ja terviseseisundi järgi. "Toetussummad maakonna kohta jäävad 60 tuhande ja 163 tuhande euro vahele," tõdeb Luide.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele infopäevad 7. septembril Tartus ja 9. septembril Tallinnas, lisainfo ja registreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/infopaev
Taotlusdokumentatsiooni ja täiendav teave meetme kohta on leitav SA Innove koduleheküljelt www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Lisainfo:

  • Mari Annus
  • SA Innove kommunikatsioonispetsialist
  • Tel. 6998 078, 52 76159
  • mari.annus@innove.ee