Uudised / Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10. Oktoober 2019

Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud lastele liikumist soodustavate tingimuste loomisega, mis omakorda kajastub laste paremates kehalistes võimetes.

Koolieelne lasteasutus on suure osa kahe- kuni kuueaastaste laste igapäevane keskkond, kus lapsed veedavad valdava osa päevast, millest liikumine on lahutamatu osa. “Liikumisoskusi tuleb õpetada ja arendada ning need ei arene ajas nii öelda automaatselt. Kehalise aktiivsuse oluliseks eelduseks on juba varajases lapseeas omandatud liikumisoskused,“ selgitas TAI laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist Alice Haav. Mida vilunumad on lapse liikumisoskused, seda võimekam ja aktiivsem on ta oma igapäevases tegevuses ning julgem ja enesekindlam liikumises. Selle juures on oluline roll last ümbritsevatel täiskasvanutel, nende teadmistel, oskustel ja hoiakutel ning ka igapäevasel keskkonnal – kodu ja lapsevanemate kõrval on tähtsal kohal ka lasteaed.

Seetõttu on oluline, et kõigis lasteaedades oleks laste tervise edendamiseks sh kehalise arengu soodustamiseks mitmekesised võimalused. Tõenduspõhise info saamiseks viis TAI 2017. aasta kevadel läbi uuringu „Lasteaia keskkonnatingimuste ja õppe-kasvatustegevuse mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas“. Uuring viidi läbi üle-eestilisena, selles osales 704 last ja 85 õpetajat 44 lasteaiast.

Selgus, et liikumisõpetaja ametikohaga lasteaedades on enamikul liikumisõpetajatel ka liikumisvaldkonna haridus. Selliseid lasteaedu oli 22. Lasteaedades, kus liikumisõpetaja ametikohta ei ole ja liikumistunde annavad näiteks rühmaõpetajad, puudub enamikul neist õpetajatest vastava valdkonna eriharidus ning täiendkoolitustel osaletakse harvem.

„Tulemuste põhjal saab öelda, et lasteaias liikumistunde andval õpetajal kehalise kasvatuse või liikumisvaldkonna hariduse olemasolu on väga tähtis. Samuti on oluline, et õpetajad osaleksid liikumisvaldkonna täienduskoolitustel, mille vajadust kinnitasid ka õpetajad ise,“ kommenteeris Haav.

Lasteaia füüsilise keskkonna seisukohast mõjutavad laste kehalist arengut positiivselt liikumistegevusteks sobivate ruumide, alade ning vahendite mitmekesisus, kättesaadavus ja seisukord. Liikumisõpetajaga lasteaedades on viimase kümne aasta jooksul tehtud oluliselt rohkem muudatusi laste liikumistingimuste parandamiseks. Kõige rohkem on need muudatused seotud erinevate vahendite soetamisega. Juurde on ehitatud ka spordiväljakuid ja muid liikumisalasid ning nendes lasteaedades on rohkem spetsiaalseid liikumistegevuseks kohandatud ruume või võimlaid.

Õppekasvatustöö osas mõjutab laste arengut positiivselt sagedasem spordiürituste korraldamine lasteaias, aastaringselt kaks korda päevas õues käimine. Samuti on olulised struktureeritud liikumistundide toimumine ja muud liikumisega seotud tegevused ning laste osalemine täiendavatel treeningutel.
Täpsema ülevaate saamiseks saab tutvuda uuringu aruandega TAI veebilehelt.