Uudised / Algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 10. Märts 2020

Märtsi teisel nädalal algab Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest. Algav uuring on varasematest suurem, et võimaldada esmakordselt võrdlust ka maakondade lõikes. 

Kogutavad andmed aitavad kirjeldada regionaalseid erinevusi ning pakuvad sisendit kohalikule tasandile elanike tervise edendamisele ja ennetamisele suunatud poliitikate ja tegevuste plaanimiseks.

Uuringusse kutsutakse juhuvaliku alusel 12 400 Eesti elanikku vanuses 16–64 eluaastat, kellele lähiajal saadetakse uuringu küsimustik e-posti teel või tavapostiga. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Tervise Arengu Instituut palub uuringukutse saanud inimestel leida võimalus vastamiseks.

Rohkearvuline osavõtt on oluline, et tagada tulemuste esinduslikkus ning see on igale vastajale võimalus anda panus oma maakonna arendamisse ja tervist edendavate tegevuste plaanimisse lähtuvalt elanike vajadustest. Küsimustiku täitmiseks kuluv 20–30 minutit ning pakub ka võimalust oma tervisele ja eluviisile tähelepanu pöörata.

Uuringus kogutud andmeid ei seostada vahetult isikuandmetega ning uuringu korraldusel järgitakse kõiki andmekaitse ning hea teadustava põhimõtteid. Tulemused avaldatakse vaid üldistatud kujul. Uuring on kooskõlastatud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomiteega. Koondtulemused selguvad 2021. aasta kevadel. Varasemate uuringute andmed on leitavad TAI Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist (vt http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/05Uuringud .

Juba 1990. aastal alguse saanud uuring on kõige kauem järjepidevalt korraldatav terviseuuring Eestis ning seda viiakse läbi iga kahe aasta järel. Tulemused võimaldavad võrrelda rahvastiku tervisega seotud näitajate muutust pika ajaperioodi vältel. Kogutud andmed on vajalikud riikliku statistika tarvis ning leiavad rohket kasutust ka õppe- ja teadustöös.