Uudised / Sotsiaalministeerium kutsub vaimse tervise entusiaste osalema võrgustikukohtumisel ...

Kevadel 2021 kutsus sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kokku vaimse tervise staabi, mille tegevuse eesmärk on olnud koordineerida paremini COVID-19 kriisi mõjul tekkinud või süvenenud probleemidele vastamist. Staabi töös osalevad ametkondade esindajad ja seda nõustab vaimse tervise ekspertide ning teadlaste mõttekoda.

Vaimse tervise valdkonda ei ole riiklikult piisavalt hästi juhitud juba aastaid, koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud kriis tõi mured esile veelgi teravamalt. Ennetustöö ja teenuste kättesaadavus on olnud seni vähene ning puudus on ka spetsialistidest. Kevadel 2021 otsustas valitsus aga kriisi mõjude tõttu suunata lisaeelarvesse raha, et parandada vaimse tervise teenuste kättesaadavust. Näiteks suurendati perearstide teraapiafondi, et saaks rohkem kaasata kliinilisi psühholooge. KOVidele said vaimse tervise toetusmeetmeid psühholoogide-nõustajate palkamiseks või psühholoogilise abiteenuse osutamiseks. Kuigi praeguste abimeetmete taotlusvoorud on avatud veel vaid detsembri keskpaigani, valmistatakse samalaadseid toetusi ette ka 2022. aastaks.

Valitsuse otsusega on 2022. aasta riigieelarvesse suunatud kolm miljonit eurot, millest jätkatakse ka kohaliku tasandi toetusmeetmete rahastamist. Kohalike omavalitsuste tegevus oma elanike heaolu toetamisel ja vaimse tervise murede märkamisel ning esmasel reageerimisel on väga tähtis. Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei arvates peaksid omavalitsused keskenduma just nimelt märkamisele ja ennetusele. Ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo peab ennetust üheks olulisemaks teguriks vaimse tervise murede korral: „Kui mõtleme sellele, mida tähendab ennetus kohalike omavalitsuste jaoks, siis tähendab see toetava keskkonna loomist ja sotsiaalhoolekandelist toetust ning inimeste informeerimist abivõimalustest.”

Riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevus elanike heaolu ning vaimse tervise toetamisel peavad käima ühte sammu. Seetõttu kutsub vaimse tervise staap kohalikke ja kogukonna vaimse tervise ametnikke ning entusiaste osa võtma võrgustikukohtumisest „Vaimne tervis kogukonna tasandil”, mis toimub 10. novembril, 17. novembril, 24. novembril ja 1. detsembril. Kohtumise eesmärk on soodustada kogukonnas vaimse tervise valdkonnas nii avalikus, era- kui ka mittetulundussektoris tegutsejate mõttevahetust.

Valdkond on olnud aastakümneid piisava tähelepanuta, seetõttu ei too staabi alustatud tegevus kiireid tulemusi. Küll aga on areng saanud hoo sisse ja koostöös teadlaste, ametkondade, erialaliitude ja vabakonna esindajatega tegutsetakse süsteemsete lahenduste nimel. Uue aasta algusest on sotsiaalministeeriumil kavas tugevdada vaimse tervise valdkonna süsteemset juhtimist: moodustatakse osakond, et tänavu alustatud tööd jätkata veelgi süsteemsemalt.

Rohkem infot abimeetmete kohta leiab sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Võrgustikukohtumiste kohta jagavad infot sotsiaalministeeriumi vaimse tervise staabi koordinaator Anne Randväli, anne.randvali@sm.ee, kohalikud omavalitsused ning maakondlikud terviseedendajad.