Uudised / Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“

Koolituse eesmärk on arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel, et ennetada põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele eelnevat riskikäitumist.

Õpetajaid kaasatakse edaspidisele koostööle läbiva teema „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamatu lisa, loodava digitaalse õppevaralahenduse „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“ sisu loomisesse.

Kellele on koolitus mõeldud?

Osalema on oodatud põhikooli III astme 8 ainevaldkonna (keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia, kehaline kasvatus) õpetajad ja ametkondade esindajad.

Ootame koolitusele osalema koolimeeskondi kuni 8 õpetajaga eri ainevaldkondadest.

Miks osaleda?

Koolituse eesmärk on anda teaduspõhist teavet selle kohta, miks on põhikooli õppekava läbiv teema „Tervis ja ohutus“ oluline ning selle õpetajaraamatu loodav lisa „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine“ vajalik. Õppekava läbinu oskab integreerida „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamise“ teemat õppekavasse ja oskab viia ellu õppetööd läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alateema „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine“ käsitlemist.

Kuidas õpitakse?

Koolitus koosneb kontakt- ja veebiõppest. Veebiõpe leiab aset e-õppe keskkonnas Harno Moodle, kus on olemas õppetööks vajalikud materjalid ning toimub iseseisev õppimine ja ülesannete lahendamine. E-õpe võimaldab osalejale aja planeerimise paindlikkust iseseisvate tööde tegemiseks. Koolitajad on kogu koolitusperioodi vältel osalejate jaoks olemas ja valmis küsimustele vastama.

Kes on koolitajad?

Diva Eensoo (PhD) töötab Tervise Arengu Instituudis teadurina. Diva Eensoo on kaitsnud oma doktoritöö 2007. aastal, milles selgitati isiksuslike ja neurobioloogilisite tegurite seoseid riskikäitumisega kooliõpilastel ja autojuhtidel. Diva Eensoo on osalenud mitmes teadusprojektis, näiteks: „Tervisedenduse tulemuslikkus Eesti koolides (TerVE kool)“, „Vigastuste ja riskeeriva käitumise ennetamiseks teaduspõhiste meetmete väljatöötamine ning rakendamine“, „Autojuhtide riskiv liikluskäitumine: psühholoogilise sekkumise kaugmõju sõltuvalt sotsiodemograafilistest, bioloogilistest ja isiksuslikest teguritest“. Loe Diva Eensoo kohta lähemalt Eesti Teadusinfosüsteemist.

Kadi Luht-Kallas (PhD) töötab Siseministeeriumis nõunikuna, varasem töökogemus vanemlektori ja Tulelabori juhatajana on Sisekaitseakadeemiast. Kadi Luht-Kallas kaitses oma doktoritöö 2020. aastal, milles selgitati isiksuslike ja pärilike tegurite seoseid riskikäitumisega ning autokoolides elluviidud sekkumise „Impulsiivse käitumise ennetamine liikluses“ efektiivsust. Loe Kadi Luht-Kallase kohta lähemalt Eesti Teadusinfosüsteemist.

Registreeri koolitusele Tartus või Tallinnas.