Uudised / Valmis uuring „Traumateadlik asendushooldus“

Valmis uuring „Traumateadlik asendushooldus“

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19. September 2022

Tervise Arengu Instituudi tellitud uuringu eesmärk oli selgitada välja asendushooldusel last vahetult kasvatavate kasuvanemate ja asenduskodude töötajate jaoks vajalikud pädevused, hoiakud, teadmised ja oskused traumakogemusega lapse kasvatamiseks ning samuti tutvustada pädevuste arendamiseks sobivaid võimalikult tõenduspõhiseid koolitusprogramme. Uuring koosneb neljast osast.

Esimeses osas määratletakse kõigepealt trauma ja selle mõju. Kirjanduse alusel selgitatakse põhimõisteid ning tutvustatakse teoreetilisi käsitlusi lapsepõlve traumade mõju kohta lapse arengule, samuti avatakse traumateadliku hoolduse sisu trauma mõju vähendamiseks ja lapse arengu toetamiseks.

Teises osas antakse kasuvanemate ja asenduskodude töötajatega ellu viidud fookusgrupi intervjuude põhjal ülevaade tänapäeval Eestis traumakogemusega last kasvatavate perede ja asutuste töötajate kogemustest ning laste esmaste hooldajate koolitusvajadustest.

Kolmandas osas tutvustatakse nelja praegu maailmas kasutatavat traumateemalist / traumateadliku hoolduse koolitust kasuvanematele asendushoolduse süsteemis. Osa neist koolitusprogrammidest on tõenduspõhised.

Uuringu viimases, neljandas osas esitatakse analüüsi tulemusel järeldused ja ettepanekud, milline koolitus vastaks hetkel kõige paremini Eesti kasuperede ja asenduskodude töötajate vajadustele.

Uuringu „Traumateadlik asendushooldus“ aruanne