Uudised / Tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk suurenesid võrreldes eelmi...

Valmis tervishoiutöötajate palgaandmete analüüs, kus antakse ülevaade tervishoiutöötajate tunni- ja kuupalga kohta 2022. aasta märtsis eri ametirühmade ja tervishoiuteenuse osutaja liikide kaupa. Tulemusi võrreldakse 2021. aasta sama perioodi andmetega. Analüüsi on kaasatud arstide (v. a hambaarstid), õdede ja ämmaemandate, kelle palgaandmeid vaadatakse koos, ning hooldajate töötasu andmed.

Arstide keskmine põhitunnipalk oli 2022. aasta märtsis 16,86 eurot, mis on üks euro ehk 6% kõrgem kui 2021. aastal. Keskmine brutotunnipalk koos regulaarsete lisatasudega suurenes aasta jooksul ka ühe euro ehk 6%, olles 2022. aastal 20,41 eurot. Kõige kõrgem keskmine põhitunnipalk oli eriarstiabiasutustes (20,65 eurot) ja kõige madalam taastusraviasutustes töötavatel arstidel (14,34 eurot). Arstide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 4096 eurot, s.o 2021. aastaga võrreldes 7% suurem. Arstide brutokuupalk suurenes küll Eesti keskmise palgaga võrreldes vähem, kuid oli endiselt üle kahe korra riigi keskmisest palgast kõrgem. Kuu keskmine põhipalk tõusis keskmisest brutokuupalgast pisut vähem – 6%. Taastusraviasutustes töötavate arstide kuu keskmine põhipalk aga vähenes 17%.

Õdede ja ämmaemandate keskmine põhitunnipalk oli 2022. aasta märtsis 9,33 eurot, mis on 7% suurem kui 2021. aastal. Keskmine brutotunnipalk koos regulaarsete lisatasudega oli 11,03 eurot ehk eelmise aastaga võrreldes 5% kõrgem. Kõige kõrgemat keskmist põhitunnipalka said õed ja ämmaemandad eriarstiabiasutustes (10,46 eurot) ning kõige madalamat taastusraviasutustes (7,32 eurot). Õdede ja ämmaemandate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2230 eurot, suurenedes aastaga 6%. Õdede ja ämmaemandate brutokuupalk ületas Eesti keskmist palka 40% (2021 – 43%). Arstide brutokuupalgast moodustas õdede-ämmaemandate keskmine brutokuupalk 54%.

Hooldajate keskmine põhitunnipalk oli 2022. aasta märtsis 5,64 eurot, mis on 5% kõrgem kui 2021. aastal. Keskmine brutotunnipalk koos regulaarsete lisatasudega oli 7,13 eurot, tõustes aastaga samuti 5%. Hooldajate keskmine brutokuupalk oli 1455 eurot, olles 7% suurem kui eelmisel aastal. Hooldajate brutokuupalk moodustas 91% Eesti keskmisest palgast.

Tervishoiutöötajate palk 2022 analüüs