Uudised / Ilmus uuringu analüüs koduvigastuste peamiste põhjuste kohta

Ilmus uuringu analüüs koduvigastuste peamiste põhjuste kohta

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 24. Jaanuar 2023

Valminud on analüüs, kus käsitletakse kodukeskkonnas saadud vigastusi ehk koduvigastusi Eestis aastatel 2016–2021.

Eestis oli kogu elanikkonna kohta vigastused koos mürgistustega vereringeelundite haiguste ning pahaloomuliste kasvajate järel kuni aastani 2020 kolmas suurim surmade põhjus, aastal 2021 olid vigastussurmad neljandal kohal hingamiselundite haiguste järel. Vigastused on suures osas ennetatavad, seetõttu tuleb tähelepanu pöörata vigastuste riskirühmadele ja põhjustele.

Päästeametiski pööratakse kõrgendatud tähelepanu just kodudes aset leidvatele vigastustele, eriti vanemaealiste ja väikelastega, sest koduvigastused on tõsine murekoht Eesti tervishoius.
Perioodil 2016–2021 saadi keskmiselt 43% kõikidest vigastustest kodus, s.o keskmiselt ligi 71 000 koduvigastusjuhtu aastas ehk 5,4 vigastusjuhtu 100 inimese kohta.

Analüüsist selgus, et kõige enam registreeriti koduvigastusjuhte absoluutarvudes 5–14- ning 25–34-aastaste vanuserühmas, vastavalt keskmiselt 9900 ja 9400 juhtu aastas. Analüüsides koduvigastuste esinemist 100 inimese kohta vanuserühmade järgi selgus, et enim vigastusjuhte registreeriti 1–4-aastaste laste hulgas, keskmiselt 11 juhtu 100 1–4-aastase lapse kohta, järgnes 85+ vanuserühm, kus esines keskmiselt ligi 8 juhtu 100 inimese kohta aastas. Koduvigastuste osatähtsus kõigist vigastustest vanuserühma piires oli suurim alla ühe aastaste laste hulgas – keskmiselt 87% vigastustest saadi kodus.

Peamiselt olid koduvigastused pindmist laadi (27% kõigist koduvigastustest), haavad moodustasid 21% ning luumurrud 18%, kusjuures vanemaealistel moodustasid luumurrud keskmiselt 33% koduvigastustest. Haiglaravi vajati keskmiselt 7%-l juhtudest ja seda peamiselt kukkumise (67%) tõttu. Vanuse kasvades suurenes haiglaravi vajadus koduvigastuste tõttu märkimisväärselt – 85+ vanuserühmas vajas haiglaravi keskmiselt 31% koduvigastusjuhtudest.

Inimese elukoha järgi esines rohkem koduvigastusi 100 inimese kohta Põlva ja Lääne maakonnas, kõige madalamad olid koduvigastuse kordajad aga Harju ja Lääne-Viru maakonnas.

Koduvigastused 2016–2021 analüüs