Uudised / TAI aastapreemia pälvis vanemteadur Kenn Konstabel

TAI aastapreemia pälvis vanemteadur Kenn Konstabel

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23. Veebruar 2023

22. veebruaril tegi Tervise Arengu Instituut (TAI) teatavaks oma aastapreemia laureaadi, kelleks on vanemteadur Kenn Konstabel. Kenni panus 2022. aastal oli eriti oluline, kui avaldati tema juhtimisel Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu tulemused (2020–2022), mis andis ülevaate Eesti rahvastiku vaimse tervise olukorrast ning pani aluse Eesti rahvastiku vaimse tervise järjepidevaks seireks.

Kenn Konstabel on töötanud mitmeid aastaid eduka teadlasena psühholoogia valdkonnas, mille üheks põhifookuseks on vaimne tervis. Tal  on aastatepikkune ja mitmekülgne kogemus teadusuuringute kavandamisel, läbiviimisel, tulemuste analüüsimisel ning publitseerimisel. Lisaks arvukatele teaduspublikatsioonidele, juhendab ta mitmeid seminari-, magistri- ja doktoritöid, viib läbi õppetööd.

Ta on pühendunud vaimse tervise valdkonna eestvedaja ja Eesti Psühholoogide Liidu president, 2023. aastal ilmuva Eesti inimarengu aruande „Vaimne tervis ja heaolu“ peatüki „Eesti elanike vaimne tervis 21. sajandi alguses“ toimetaja ja artiklite „Eluga rahulolu Eestis“, „Edukus – oma võimete realiseerimine kui osa vaimsest heaolust“ ning „Vaimse tervise probleemide esinemine Eesti täiskasvanud elanikkonnas“ üks autoritest.

Kenn Konstabeli juhtimisel viidi aastatel 2020–2022 läbi esimene laiamahuline Eesti rahvastiku vaimse tervise seisundit ning selle kujunemist mõjutavaid tegureid ja protsesse hindav uuring (Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring – RVTU).

RVTU andmekogumine toimus kolmes uuringulaines, lisaks viidi ellu registri- ja valideerimisuuringud, koostati ülevaade mujal maailmas rahvastiku vaimse tervise seisundi jälgimiseks kasutatavatest indikaatoritest ning anti soovitused rahvastiku vaimse tervise edaspidiseks monitoorimiseks loodava indikaatorite paketi koostamiseks. Uuringu peamised tulemused, Eesti rahvastiku vaimse tervise olukorra kirjeldus ja soovitused edasisteks tegevusteks on avaldatud 2022. aastal ilmunud projekti lõpparuandes.

Projekti raames uuringu elluviimiseks kokku pandud konsortsium, mis koosneb Tartu Ülikooli psühholoogia, genoomika ja ühiskonnateaduste instituutide ning Tervise Arengu Instituudi koosseisu kuuluvatest kõrgetasemelistest ekspertidest, jätkab Kenn Konstabeli juhtimisel tegutsemist. Projektiperioodil koostatud nii temaatiliselt kui ka andmeallikate koosseisult mitmekesine andmebaas võimaldab lähiaastatel veelgi põhjalikumalt ja detailsemalt uurida vaimse tervise seisundit ja selle kujunemist mõjutavaid asjaolusid ning seeläbi panustada valdkonna arengusse ja teadmiste täiendamisse ka rahvusvahelisel tasemel.

Oma tänukõnes tuletas Kenn meelde, et teadust ei tehta üksi, vaid ikka heade kolleegide toel ning suur osa temale langenud tunnustusest laiendaks ta hea meelega kogu töörühmale, kes teda erinevate projektide puhul on toetanud.

Kenn Konstabel on erakordselt mitmekülgsete oskuste ja teadmistega, kõrgelt motiveeritud, abivalmis, tähelepanelik, pühendunud ning hooliv kolleeg. Ta on tulemuslik töötaja, kes on alati valmis erinevate ideede ja teadusprojektide elluviimisel toeks olema. Kolleegid on teda kirjeldanud sõbraliku ja meeldiva töökaaslasena, kes suudab motiveerida teisi enda ümber olema sama pühendunud kui ta ise.

TAI on aastapreemiaid jaganud 26 aastat.

Uudis ilmus Tervise Arengu Instituudi veebilehel.