Uudised / Ennetusprogramm „Imelised aastad“ näitab laste käitumisprobleemide ennetamisel häid...

Tervise Arengu Instituut (TAI) koordineerib 2–8-aastaste laste vanematele suunatud tõenduspõhise ennetusprogrammi „Imelised aastad“ elluviimist juba kaheksa aastat. TAI 2022. aastal tehtud hindamise tulemused kinnitavad, et programm on tulemuslik ja kõrge kvaliteediga. Programmi käigus vähenevad lapse käitumisega seotud raskused ja suureneb prosotsiaalsus.

„Head vanemlikud oskused on üheks olulisemaks teguriks, mis aitavad ära hoida lapse riskikäitumist ja käitumuslikke, aga ka vaimse tervise probleeme,“ kommenteeris TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juht Ly Kasvandik. „Vanemlusprogrammi eesmärk on parandada lapsevanemate oskusi ning lapse ja vanema vahelisi suhteid, arendada lapse eneseregulatsiooni- ja sotsiaalseid oskusi ning ennetada ja vähendada käitumisprobleeme. Programmis osaledes kasvab ka vanemate rahulolu ja enesekindlus lapsevanema rolli täitmisel,“ lisas Kasvandik.

TAI hindab regulaarselt programmi mõjusid vanemlikule kompetentsusele ja muutustele laste käitumises. Samuti jälgib TAI programmis osalejate rahulolu programmi sisu ja korraldusega.

2022. aasta peamised tulemused kinnitasid programmi positiivseid mõjusid vanemlikele oskustele.

  • Võrreldes varasemate aastatega, on nii vanemlike oskuste suurenemine kui ka laste käitumisega seotud raskuste vähenemine püsinud võrdselt heal tasemel.
  • Koolituse lõpuks suurenes lapsevanemate rahulolu, motivatsioon ja suutlikkus lapsevanema rolli täitmisel.
  • Naiste rahulolu lapsevanema rollis oli enne koolitusel osalemist oluliselt väiksem kui meestel. Koolituse jooksul toimunud positiivne muutus oli naiste seas suurem.
  • Laste käitumise eri aspektidega seotud raskustest vähenesid kõige enam käitumisraskused ja tähelepanu- ning keskendumisraskused.
  • Toimunud muutused on poiste ja tüdrukute seas sarnased, kuid poiste käitumisega seoses oli lapsevanemate hinnangul rohkem raskusi nii enne kui ka pärast koolitust.

Programmi viivad ellu kvalifitseeritud ja TAI koolitatud grupijuhid. Hindamise tulemused näitavad, et nii osalejate, grupijuhtide kui ka kohalike omavalitsuste rahulolu programmi elluviimisega on suur.

  • Lapsevanemate rahulolu koolitust ellu viivate grupijuhtidega on väga kõrge ja 95% lapsevanematest soovitaks vanemlusprogrammis osalemist oma sõpradele või sugulastele.
  • Lapsevanemad väärtustasid programmi läbimisel enim õpitud meetodeid ja tööriistu, mida igapäevaelus lapsega suheldes kasutada. Samuti väärtustatakse lapsevanemate kogukonda, mis koolituse käigus tekkis.
  • 93% grupijuhtidest hindasid oma kogemust koolituse elluviimisel väga heaks.
  • Kohaliku omavalitsuse esindajad tõid välja, et gruppide elluviimine sujus üldiselt väga hästi ja vanemad on tänulikud omavalitsusele programmis osalemise võimaluse eest.
  • Peamise murekohana programmi korraldamisel toovad nii grupijuhid kui ka omavalitsuste esindajad välja mõningase segaduse omavahelises rollijaotuses. Mitmes omavalitsuses on aga tänu kindlatele grupijuhtidest partneritele koostöö hästi toimiv ja rollid selged.  

Grupitöö metoodikaid järgiv 16-nädalane põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele ja vajaduse korral on pärast põhiprogrammi läbimist võimalik rakendada jätkuprogrammi, mis on suunatud 3–12-aastaste laste vanematele. Põhiprogrammi koolituse läbinud vanemaid oli 2022. aastal kokku 1223. Sarnaselt varasematele aastatele, oli kolmveerand osalejatest naised ja veerand mehed.

Eestis on „Imelised aastad“ ennetusprogrammi viidud ellu 70 kohalikus omavalitsuses, toimunud on 565 vanemlusprogrammi gruppi, kus on osalenud 5773 lapsevanemat. Rahvusvaheliste mõju-uuringute kohaselt on programmi rakendamine kulutõhus.

Lisainfo „Imelised aastad“ programmi kohta

Programmi 2022. aasta hindamisraport