Uudised / Magistriuurimus: klientide vägivalda tundnud lastekaitsetöötajate kogemused

Lastekaitsetöös esineb olukordi, kus klient või mõni tema lähedane käitub spetsialistiga vägivaldselt. Vägivald jätab aga ohvrile alati jälje ja seda on seostatud ka läbipõlemise sümptomite suurenemisega ning tööga rahulolu vähenemisega.

Kirsi Vimpari uuris oma magistritöös, millised on olnud Eesti lastekaitsetöötajate kokkupuuted klientidest lähtuva vägivallaga ning kuidas on nad kirjeldanud selle mõju. Eestis ega teistes Balti riikides ei ole seda probleemi seni uuritud.

Uurimistulemused kinnitasid, et klientide vägivald lastekaitsetöötajate vastu on oluline küsimus. Peamiselt kirjeldati kokkupuuteid psühholoogilise vägivallaga, sh ähvardamisega. Vägivallal on ulatuslik negatiivne mõju seda kogenud töötajate heaolule, tervisele ja töövõimele. Positiivsed mõjud, mis välja toodi, olid seotud ametikasvu ja isikliku arenguga. Mõned intervjueeritavad tõid toetava aspektina välja hea kogemuse oma juhiga, paljudel aga selline tugi puudus.

Loe magistriuurimusest ülevaadet ajakirjast Sotsiaaltöö.