Uudised / Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja ...

Mõttekoda Praxis ja Tartu Ülikooli Liikumislabor ning Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut panustavad 2024-2025 Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partneritena kooli- ja koolieelsete lasteasutuste laste liikumise ja tervisliku toitumise edendamisse.

Nii tervislik toitumine kui aktiivne liikumine on olulised tervise hoidmiseks, erinevate terviseriskide ja haiguste ennetamiseks. Eesti noorte seas on kehaline aktiivsus ebapiisav ning toitumisega on olukord sama kesine. Eesti mehed ja naised tõusevad esile oma üleliigse kehamassiindeksiga, mis kasvab vanusega korrelatsioonis – normaalkaalus elanikkonna osakaal aastate jooksul kahaneb. Samas on koolilaste puhul täheldatud, et ülekaalulisus on muutumas aina tavapärasemaks ning koolilaste toitumisharjumused on kesised.

Lapseeas tervisliku toitumise ja liikumise edendamine on hädavajalik, et vajalikud oskused, tead­mised ja käitumised ka vanemas eas tervist toetaksid ning seeläbi tervena elatud eluaastad ja oodatav eluiga kasvaksid. Nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis on uuritud, mis laste ja noorte liikumist ning toitumist mõjutab, kuid puudu on teadmised sekkumistest, mis neid käitumist mõjutavaid tegureid adresseeriks ja seeläbi käitumist soovitavas suunas kujundaks. Selleks et efektiivselt piisavat liikumist ja tervislikumat toitumist nii koolieelses lasteasutuses kui koolis edendada, peab tuginema tõenduspõhistele sekkumistele ja neid ka edukalt rakendama.

Rakendamise võimalikkus on tõenduspõhiste sekkumiste toimimiseks keskse tähtsusega. Selle jaoks on vaja läbi viia rakendatavusuuringuid, mille eesmärk on välja selgitada, kas ja kuidas on võimalik sekkumisi parimal moel ellu viia. See on oluline aspekt, et tagada kõige kuluefektiivseimal moel sekkumiste sobivus, kohandamisvajadused ja ka inimeste endi kaasamine. Projekti eesmärk on läbi tõenduspõhiste sekkumiste rakendatavuse hindamise panustada pikemas perspektiivis tasakaalustatud toitumise ja regulaarse liikumise suurendamisele laste ja noorte hulgas.

Loe lähemalt Praxise kodulehelt