Uudised / Dementsuse koolitusprogramm pakub hoolekandeasutustele olulist tuge

Eestis on üha enam eakaid, kes sattuvad hoolekandeasutustesse dementsussündroomiga. See diagnoos on keeruline nii dementsusega inimese, tema lähedaste kui ka hoolekandeasutuste töötajate jaoks. 2018. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” meetme raames hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalist arenguprogrammi, et pakkuda asutustele tuge tööks dementsusega inimestega.

Arenguprogrammi tegevused on:

  • 10 mooduliga dementsuseteemaline sisekoolitaja koolitus;
  • mentorlusprogramm;
  • võrgustikukohtumised;
  • kevad- ja suvekool.

Hoolekandeasutuste dementsuseteemaline sisekoolitajate koolitusprogramm

Programm koosneb 10 moodulist, kokku 160 akadeemilist tundi, millest kontaktõpe ja iseseisev töö jagunesid võrdselt. Käsitletavad teemad on dementsusespetsiifilised ja õpetamisel on rõhuasetus teoreetilise ja praktilise õppe sidususel, et osalejad saaksid võimalikult palju tuge dementsusega inimestega töötamisel. Koolituse läbinud õppija oskab hoolekandeasutuses dementsuseteemalisi sisekoolitusi ellu viia ja tal on teadmised, kuidas pakkuda hoolekandeasutustes dementsuse valdkonnas kvaliteetset ning jätkusuutlikku teenust. Koolitusprogrammil on kaks suunda: koolitada kestlikud sisekoolitajad ja muuta dementseteemalisi hoiakuid, mis toetaksid hoolekandeasutustest teenuse kvaliteedi parandamist. Koolitused toimuvad kahes õpperühmas Tallinnas ja Tartus. 2023 seisuga on programmi läbinud 139 töötajat 59 sotsiaalala asutusest.

Lisategevusedki on suureks toeks

Koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega (DKK) on alates 2022. aastat koolitusprogrammis osalevatele hoolekandeasutustele mentorlusprogramm, mille eesmärk on toetada teenuseosutajaid dementsusega seotud küsimuste lahendamisel ja koolitusmoodulites õpitu rakendamisel. DKK mentorid juhendasid juhendavad hoolekandeasutusi. Toimuvad neli koostöökohtumist aprillist novembrini, mille käigus arutatakse keerulisemaid olukordi ja toetatakse üksteist ühise analüüsi ning parimate lahenduste otsimisega. Programmi lõpus koostab kompetentsikeskus asutustele ülevaate nende olukorra kohta programmi alguses ja lõpus. 2023 seisuga on mentorlusprogrammi läbinud kokku 22 hoolekandeasutust.

IMG 3811

Hoolekandeasutuste dementsuseteemaline sisekoolitajate suvekool 2023
Foto: Britt Viks

Igal aastal korraldatakse suvekool, kus osalevad koolitusprogrammi läbinud sisekoolitajad aastast 2018. 2023. aastali oli suvekooli teemaks „Kuidas viia läbi meeldejääv ja mõjus sisekoolitus“.

2023. aastal korraldati kevadkool. TAI ja DKK üheskoos ette valmistatud kevadkooli teemaks oli „Kuidas tõsta asutuse töötajate motivatsiooni, luua eeldusi tulemuslikumaks koostööks, et igaüks saaks anda endast parima?“ Kevadkool oli suunatud sisekoolitajatele dementsuse teemal, kes on varasemalt läbinud TAI koolitusprogrammi. Kevadkool toimus seekord kaasamise teemal ja tulemuseks moodustati dementsussõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste seas võrgustik. Võrgustik hakkab töötama selle nimel, et  hoolekandeasutused jagaksid ühesuguseid dementsussõbralikke väärtusi ja hooldustöötajatel oleks ühiskonnas positiivne kuvand ning seda ametit väärtustatakse ja hoolekandeasutuste töö kvaliteeti toetab parimate praktikate ja kogemuste jagamine.

Korraldati 8 võrgustikukohtumist Tartus ja Tallinnas. Võrgustikuliikmed on aastatel 2018–2023 koolitusprogrammis osalenud sisekoolitajad ja nende kolleegid. Kokku osales kohtumistel 121 võrgustikuliiget. Võrgustikukohtumiste teemad olid: „Kuidas suhelda meediaga“, „Multikultuurse töökeskkonna eripärad“, „Kuidas sisekoolitustel teabeallikatele viidata“, „Võrgustiku kestlikkus ja koostööpartnerite kaasamine“.

Võrgustikukohtumistele loodi toetuseks ja kontaktide ning parimate praktikate vahetamiseks Facebookis „Ühiskodu“ grupp, kus on 54 liiget. Grupis jagatakse sisekoolitusmaterjale ja dementsusevaldkonda puudutavat infot ning asutuste parimaid praktikaid. Võrgustikukohtumiste tulemusena sai selgeks, et multikultuurne töökeskkond ja teabeallikatele viitamine vajab laiemat käsitlemist.

Seetõttu koostati 3 taskuhäälingut: „Multikultuurse töökeskkonna eripärad“, „Tööriistakast erineva tausta ja hoiakutega klientide ja kolleegidega töötamiseks“ ja „Plagiaadi tuvastamine ja korrektne viitamine koolitusmaterjalide koostamisel“. Valmis ka taskuhäälingu liteeritud versioon koos toetavate mõtteharjutuste küsimustega, et taskuhäälingut saaks kasutada sisekoolitustel. Koolitusinfo tai.ee veebilehel.

2023. aastal valmis „Hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsusteemalise koolitusprogrammi tulemuslikkuse hindamine 2018–2023“ uuringu raport. Raporti koostas Merle Varik Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist. Kvantitatiivsete andmete analüüsiga toetas Marika Kookla TAI analüüsiüksusest.

Uuringu tulemustest lähtuvalt tehti järgmisel aastal koolitusprogrammi parandamiseks muudatusi. Lühikokkuvõttena võib välja tuua, et uuringus osalejad jäid koolitusega väga rahule ja hindasid koolituse nii oma ootustele kui ka vajadustele kohaseks (hinnangud seotud väidetele >4,7 palli 5-palli skaalal).

Vastajad leidsid, et kõige enam paranes oskus saavutada dementsusega kliendiga paremat kontakti, mõisteti paremini dementsussündroomi olemust; neid oskusi ja teadmisi rakendati igapäevatöös ja muutusid hoiakud ja suhtumine. Toimusid reaalsed muutused asutuse töökorralduses ja kohandati ruume, suuremat tähelepanu hakati pöörama kliendi tausta tundmisele ja eetikale ning suurenes uute töötajate juhendamine dementsuse teemal. Arendusettepanekutest toodi välja veelgi suuremat rõhuasetust andragoogika aspektidele koolituses, sest paljud osalejad õppisid nii dementsuse valdkonda tundma kui ka samal ajal teisi koolitama. Välja toodi ka vajadust toetada senisest enam koolitusi ellu viivaid dementsuse ekspertidest koolitajaid andragoogika suunal.

Triinu Tikas ja Kersti Peterson, TAI koolitusosakond