Uudised / Pevkur: kaasajastatud nõuded lasteaedades tagavad lastele tervislikuma kasvukeskkon...

Täna kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse eelnõu, millega uuendatakse koolieelse lasteasutuse maa-alale, ruumidele, sisustusele ja sisekliimale, sh siseõhule ja valgustusele, ning korrashoiule esitatavad tervisekaitsenõuded.

"Soovime tagada lasteasutuses laste tervise kaitseks ohutu keskkonna ja võimetekohaseks arenguks vajalikud tingimused," ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. "Arvestades erinevaid ettepanekuid, on võrreldes senikehtinud nõuetega omavalitsustele ja lasteasutustele mitmeid soodsamaid nõudeid. Nii võivad omavalitsused tulevikus ehitada senisest suuremaid lasteaedasid. Samuti ei öelda ette näiteks toolide, laudade täpset kõrgust, vaid öeldakse, et need peavad olema eakohased, lastele on lubatud rajada ühiseid mänguväljakuid jms," lisas ta.

Muuhulgas esitatakse eelnõus soovituslikud viited mitmetele standarditele, mis on lasteasutustele abiks, näiteks nõuded mänguväljakutele laste ohutuse tagamiseks. Rohkem tähelepanu osutatakse siseõhu kvaliteedile ning sätestatakse näiteks, et lasteasutuse mänguala- ja mänguväljakud peavad olema piisavalt suured, et tagada laste ohutus ja liikumisvabadus.

Oluline on märkida, et enne määruse jõustumist ehitusloa taotlemiseks esitatud lasteasutuse ehitusprojekti järgi ehitatud lasteasutus loetakse nõuetele vastavaks ka siis, kui see vastab ehitusprojekti koostamise hetkel lasteasutusele kehtinud nõuetele. Samuti on antud piisavalt pikk üleminekuaeg (01. september 2030) nendele lasteaedadele, kellel on vaja parandada näiteks ventilatsiooni või vähendada radoonisisaldust siseõhus.