Uudised / Sotsiaalministeerium korraldab seminari „Sotsiaaluuringute tutvustus ja sotsiaaltee...

Sotsiaalteenused on täna üle Eesti väga erineva sisu, kvaliteedi ja kättesaadavusega. Milline peaks olema kohalikul tasandil pakutavate sotsiaalteenuste miinimumloetelu? Millistele kvaliteedi- ja sisunõuetele võiksid sotsiaalteenused vastata? Kuidas sotsiaalteenuste juhised aitavad inimesi, kohalikke omavalitsusi ja teenuse osutajaid? Milliseid juhiseid tuleks välja töötada edaspidi?

Sotsiaalministeerium on ette valmistanud kohalike omavalitsuste vastutusalas olevate sotsiaalteenuste soovituslikud juhised (põhinevad SHS muutmise seaduse kohalike omavalitsuse teenuste miinimumnõudeid reguleerival eelnõul). Pärast teenuste juhiste avalikku arutelu avaldatakse need Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Lisaks tutvustatakse viimasel aastal Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud uuringuid sotsiaalhoolekande kitsaskohtadest.

Seminar on suunatud kliendigruppide esindajatele, kohalikele omavalitsustele, sotsiaalteenuste osutajatele, poliitikakujundajatele ja otsustajatele ministeeriumitest ja Riigikogust.

Päevakava

09.30 - 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 - 10.15 Sotsiaalminister Hanno Pevkuri tervitus

10.15 - 11.00 Sotsiaaltutvustus: „Kohaliku omavalitsuse poolt isikult ja/või perekonnalt sotsiaalteenuste eest tasu nõudmine" PRAXIS/ EMOR

11.00 - 11.45 Uuringu tutvustus: „Kliendikeskne esmatasandi juhtumitöö ning juhtumikorraldus sotsiaalkaitse tervikliku koostoime tagamisel" KMPG, Dagmar Narusson

11.45 - 12.05 Kohvipaus

12.05 - 12.50 Uuringu tutvustus: „Toimetulekutoetuse kasutamine ja mõjud leibkonna vaesusele aastatel 2005-2010" RESTA, Avo Trumm

12.50 - 13.30 Uuringu tutvustus: „InterRAI tarkvara kasutuselevõtmise võimaluste analüüs" Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)

13.30 - 14.15 LÕUNA

14.15 - 15.45 Juhiste avalik arutelu:

  • 1. töörühm – eakatele ja puuetega inimestele suunatud sotsiaalteenuste juhised: isikliku abistaja teenus, sotsiaaltransporditeenus, tugiisikuteenus, koduteenus, hooldusteenus.
  • 2. töörühm – laste ja sotsiaalmajanduslike probleemidega peredele suunatud sotsiaalteenuste juhised: lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, turvakoduteenus, varjupaigateenus, võlanõustamisteenus, sotsiaalnõustamisteenus.

15.45 Seminari lõpetamine

 

Seminaril arutelule tulevad teenuste juhised saadetakse eelnevalt registreerunutele e-maili teel.

Registreerimine kuni 1.detsembrini veebilehel http://kysimustik.sm.ee/. Kui te olete registreerunud, kuid ei saa seminaril osaleda, siis palun teavitada sellest e-posti aadressil kelly.otsman@sm.ee.