Uudised / Euroopa narkoraport toob välja Eesti süstivate narkomaanide suure arvu

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2011. aasta aruanne toob Eesti puhul esile süstivate narkomaanide suure arvu ning sellega seotud probleemid, eelkõige üledoosidest tingitud surmajuhud.

Täna, 15. novembril Lissabonis EMCDDA poolt esitletud narkoraport, mis põhineb 2009. aasta andmetel, märgib, et kui teistes Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides on 1000 elaniku kohta (vanuses 15-64 aastat) keskmiselt 1–5 süstivat narkomaani, siis Eestis on see suhtarv 15.

Raport toob ka välja, et kui enamikes Euroopa riikidest on endiselt suureks probleemiks heroiini tarvitamine, kasutavad Eestis süstivad narkomaanid pigem fentanüüli ehk „valget hiinlast" ja selle analooge. Eestis enimkasutatav 3-metüülfentanüül ehk „valge pärslane" on heroiinist sadu kordi kangem narkootikum, mis tekitab kiiresti väga tugevat vaimset ja füüsilist sõltuvust.

Seda fakti kinnitab ka asendusravi saajate statistika. Enamikes Euroopa riikides nimetab kõikidest ravi alustajatest ainult 5% oma peamise narkootikumina muid opioide kui heroiin, siis Eestis pöördus 75% sõltlastest ravile just fentanüüli tarvitamise tõttu. Kuigi raport toob positiivsena esile asendusravi saajate arvu kiire kasvu Eestis, saab seda ainult 5% süstivatest narkomaanidest ehk umbes 1000 inimest.

Fentanüüli tarvitamisega on seotud ka enamik narkootikumide tarvitamisest tingitud surmajuhtudest. Eestis esines 2009. aastal 146 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta (vanuses15-64 aastat) ning sellega oleme Euroopas esimesel kohal. ELi keskmine narkootikumide üledoosist tingitud suremuse määr oli hinnanguliselt 21 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta.

Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi poolt süstivate narkomaanide hulgas läbi viidud uuringud näitavad, et uute süstivate narkomaanide hulgas on HIV levimus langenud 34%-lt 2005. aastal 16%-ni 2009. aastal ning seda tänu teavitustöö ja süstlavahetusteenuse mahu suurendamisele. Kuid arvestades süstivate narkomaanide rahvastikurühma suurust ja nende hulgas kõrget HIV-levimust (üle 50% süstivatest narkomaanidest on HIVi nakatunud), oleks Tervise Arengu Instituudi hinnangul vaja veelgi laiendada süstivatele narkomaanidele suunatud kahjude vähendamise ning narkomaaniaravi teenuseid.

EMCDDA 2011. aasta aastaaruanne annab võrdleva ülevaate narkootikumide tarvitamisest ja nendega seotud tagajärgedest ning meetmetest narkootikumide leviku tõkestamiseks 2009. aasta seisuga. Raport hõlmab EL-i 27 liikmesriiki ning lisaks Norra ja EL-i kandidaatriikide Horvaatia ja Türgi andmeid.

Eesti poolt osaleb EMCDDA töös ning panustas aastaaruande valmimisse Tervise Arengu Instituudis (TAI) paiknev Eesti Uimastiseire Keskus.

Materjalid:

 

Lisainfo:

  • Ave Talu, TAI Eesti uimastiseire keskuse juhataja, ave.talu@tai.ee
  • Katri Abel-Ollo, TAI Eesti uimasiseire keskuse teadur, katri.abel-ollo@tai.ee
  • Telef:  659 3997