Uudised / Avalikel aruteludel pannakse paika Eesti ruumilise arengu suunad

Sellel nädalal Eestimaa erinevates paikades toimuvatel üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” avalikel piirkondlikel aruteludel vaadatakse ühiselt läbi ja täiendatakse valminud planeeringu eelnõud ning tegevuskava.

„See planeering on Eesti pikaajaline strateegia ja tulevikuplaan. Selle koostamise peamiseks eesmärgiks on saavutada laiapõhjaline ühiskondlik kokkulepe riigi ruumilise arengu suunamise osas,“ selgitas regionaalminister Siim Kiisler üleriigilise planeeringu olulisust.

Planeering keskendub kolmele valdkonnale – transport, asustus ja energeetika. „See puudutab tegelikult kõiki inimesi ja ka asutusi ja ettevõtteid, kes oma elus ja tegevuses vaatavad kaugemale ette kui paar aastat,“ ütles Kiisler. „Näiteks pannakse paika võimalik läbi Pärnu kulgev Rail Balticu trassikoridor ning asustuse paiknemine tulevikus, et inimestel oleks tagatud teenused ja töökohad nende igapäevastes toimepiirkondades,“ lisas regionaalminister.

Samas rõhutas ta, et üleriigiline planeering ei tegele üksikute objektide asukoha määramisega, vaid annab üldised suunised maakonnaplaneeringute ja omavalitsuste üldplaneeringute koostamiseks ning loob võimaluse riigi tasandi valdkondlike arengukavade või strateegiate paremaks seostamiseks.

Avalikele aruteludele on oodatud kõik, kes on huvitatud riigi käekäigust ning soovivad kaasa rääkida Eesti tuleviku vormimisel. Täna toimub maakondlik arutelu Võrus ning 30. novembril Tartus ja 9. detsembril Tallinnas. Lisaks toimusid arutelud Rakveres ja Haapsalus. Värske info arutelude ja planeeringu kohta leiab kodulehelt: www.eesti2030.ee

Ülevaate üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamisel senitehtust ning tuleviku arengu põhisuundadest annavad ülevaate oma ala spetsialistid – Eesti 2030+ projektijuht Kaur Lass, siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Tavo Kikas, Rakvere linnaarhitekt Raul Järg, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juht Kaja Lotman, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringu osakonna juhataja Anti Allas ja Tartu Ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudi dotsent Garri Raagmaa.

Eelmised avalikud arutelud toimusid eelmise aasta sügisel. Siis vaadati koos läbi Eesti tulevikuvisioon, arengutrendid ja riigi huvid ning pandi kirja eri piirkondade arenguhuvid ja –ootused.

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamisega alustati regionaalministri valitsemisalas 2010. aasta veebruaris ning lõpp-dokument valmib järgmise aasta alguses.

Tule Sinagi arutlema Eesti tuleviku üle aastal 2030!