Tervise edendamine / Koolis

Hariduse ja tervise sektoril on ühised huvid. Nende huvide ühendamine võimaldab koolidel saada paigaks, kus nauditakse õppimist, õpetamist ja töötamist.

Koolil on olnud läbi ajaloo oluline koht paikkonna haridus- ja kultuurielu kujundajana. Erinevate õppeasutustega on seotud suur hulk elanikkonnast, mistõttu tervisedenduse läbiviimine koolikeskkonnas on hea võimalus õpilaste, õpetajate, kooli töötajate ja teiste paikkonna elanike tervise ja heaolu parandamisel.

Tervise edendamine koolis on tunnustatud viis tegutsemiseks, kus rakendatakse süstemaatilist plaani kõigi õpilaste ja töötajate tervise, heaolu ning sotsiaalse kapitali arendamiseks. Tervisedendus koolis, hea tervis, hariduslikud saavutused ja kooli lõpetamine on omavahel seotud. Seda näitab nii elu kui arvukad erinevad uuringud.

Tervist edendavates koolides on täheldatud kogu koolikollektiivi tervise ja heaolu paranemist. Ümberkaudse kogukonna osana on kool üks nendest asutustest, mis aitab vähendada tervisealast ebavõrdsust. Koostöö teiste asjakohaste valdkondadega, näiteks noorte-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika ning säästva arenguga, on hädavajalik.

Euroopa tervist edendavate koolide võrgustik – ENHPS (European Network of Health Promoting Schools) sai alguse 1992. a Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu algatusel ja on SHE- ehk Schools for Health in Europe (Euroopa koolid tervise eest) võrgustiku eelkäija. Liikumise eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Liikumisega on liitunud 43 Euroopa riigi koolid. Eesti liitus võrgustikuga 1993.aastal.

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.

Ülevaate saamiseks Euroopa, sh Eesti tervist edendavate koolide liikumise põhiprintsiipidest tasub tutvuda järgmiste oluliste resolutsioonidega:

MÄRKSÕNAD: tervis kool tervisedendus tervise edendamine õpilane õpetaja lapsevanem paikkond põhimõtted