Blogi / Tasuta veebipõhine töövahend aitab hinnata lasteaia psühhosotsiaalset keskkonda

Tervise Arengu Instituut on koolieelsetele lasteasutustele välja töötanud tasuta veebipõhise töövahendi koos küsimustikega, mis võimaldab nii töötajatel kui lapsevanematel hinnata lasteaia psühhosotsiaalset keskkonda (PSKK). Terviseinfo.ee veebikeskkonnas asuv töövahend on kõigile lasteasutustele kasutamiseks kättesaadav alates 2013. aasta jaanuarist.

TAI on aastate jooksul pakkunud erinevaid koolitusi lasteaedade personalile tervisliku ja ohutu keskkonna loomisest ning laste sotsiaalsete oskuste kujundamisest, samuti toetanud asutuste nõustamist selles valdkonnas. Nimetatud töövahendi ehk hindamiskeskkonna loomisega on kõigil lasteaedadel võimalik iseseisvalt hinnata oma lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ja nõrkusi.

Küsimustike väljatöötamise aluseks oli Maailma Terviseorganisatsiooni materjal „Creating an Environment for Emotional and Social Well-Being" (2003), mida kohandati Eesti oludele.

Töötajad ja lapsevanemad hindavad psühhosotsiaalset keskkonda kuues erinevas valdkonnas: sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, laste loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning lastele võrdsete võimaluste loomine. Valdkondade kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Hindamistulemuste põhjal saab personal koostöös lastevanematega määratleda arenguvajadused ja planeerida vajadusel tegevusi olukorra parandamiseks – eesmärgiga luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks ning sotsiaalseks heaoluks. 

Hindamiskeskkonna avamisel said kõik Eesti koolieelsete lasteasutuste juhid Terviseinfo.ee-st oma e-posti aadressile (allikas: EHISe andmebaas) kirja koos lasteaia paroolide ja juhistega hindamise läbiviimiseks. Tänavu saadetakse paroolid kaks korda kalendriaasta jooksul: jaanuaris (hindamise läbiviimiseks jaanuarist kuni 1. juulini 2013) ja oktoobris (hindamise läbiviimiseks ajavahemikus 1. oktoober 2013 kuni 1. juuli 2014), edaspidi saavad lasteasutused vastava kirja kord aastas.

Lasteaia juhil on võimalus korraldada hindamise läbiviimine veebikeskkonnas, kaasates e-posti teel küsimustiku täitmisse lasteaia töötajad ja lapsevanemad. Vastused salvestuvad veebikeskkonnas olevasse andmebaasi anonüümselt. Vastuste põhjal loob süsteem raporti, mis sisaldab graafikuid küsitluse põhitulemustega kõigis kuues valdkonnas ja mille alusel on võimalik planeerida arendustegevusi laste ja töötajate heaolu toetamiseks.

 

Lisainfo:
liana.varava@tai.ee (sisulised küsimused PSKK valdkondade ja hindamisprotsessi kohta)
toimetaja@terviseinfo.ee (tehnilised küsimused hindamiskeskkonna kasutamise kohta)