Tervise edendamine / Lasteaias

Lasteaed on kodu kõrval oluline lapse arengu ja tervise toetaja. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus õpitakse väärtustama tervist ja pannakse alus tervisliku eluviisi kujunemisele.

Laste ja töötajate tervise ja heaolu toetamiseks tasub lasteaias süsteemselt üle vaadata:

  • põhiväärtused. Näiteks saab arengukavas välja toodud oluliste väärtuste hulka seada tervise ja heaolu edendamise ning süsteemselt sellega tegeleda. 
  • füüsiline keskkond. Keskkonna tervisesõbralikumaks kujundamine võib tähendada näiteks seda, et keskkonda kujundades mõeldakse, kas see pakub piisavalt võimalusi ja motiveerib lapsi ning töötajaid rohkem liikuma. Ka näiteks seda, et paigaldatud on turvalised õuevahendid või kuidas on korraldatud toitlustamine.
  • psühhosotsiaalne keskkond. Psühhosotsiaalse keskkonna alla kuuluvad lasteaiapere liikmete omavahelised suhted ning nende kvaliteet. Ka suhted vanemate ja kogukonnaga. Suhetele eraldi tähelepanu pööramine ning nende ülevaatamine võib välja tuua nii mõnedki võimalikud arenguvajadused, mille kallal töötada. Oluline on pöörata tähelepanu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomisele ning vägivalla ennetamisele.
  • koostöö kogukonnaga. Suhtlemine ja koostöö nii lapsevanemate kui kogukonnaga aitab lasteaial tervise-eesmärke saavutada. Seetõttu on otstarbekas läbi mõelda nii eesmärgid kui ka koostöövõimalused.
  • tervise- ja sotsiaalteenused. Need on teenused, mis toetavad laste heaolu ja tervist (logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi teenus jm). Siia kuulub ka erivajadustega laste toetamine.
  • individuaalsete tervisealaste teadmiste ja oskuste õpetamine ning hoiakute, väärtushinnangute kujundamine on oluline osa lasteaia õppe- ja kasvatustööst .

Soovitusi ja materjale laste tervise ja heaolu toetamiseks

MÄRKSÕNAD: lasteaed tervisedendus tervise edendamine laps lapsevanem paikkond põhimõtted väärtused