Tervise edendamine / Lasteaias

Lasteaed on lapsevanema kõrval lapse tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus on võimalik õpetada tulevasi täiskasvanuid juba maast madalast väärtustama tervist ja tervislikku eluviisi.

Et aidata kaasa laste ja töötajate tervise edendamisele lasteaias, tasub esmalt organisatsioonis süsteemselt üle vaadata:

  • põhiväärtused. Näiteks saab arengukavas välja toodud oluliste väärtuste hulka arvata tervislikud eluviisid või kiusamise ennetamise.
  • füüsiline keskkond. Keskkonna tervisesõbralikumaks kujundamine võib tähendada näiteks seda, et keskkonda kujundades mõeldakse, kas see pakub võimalusi ja motiveerib lapsi ning töötajaid rohkem liikuma. Ka näiteks seda, et paigaldatud on turvalised õuevahendid.
  • psühhosotsiaalne keskkond. Psühhosotsiaalse keskkonna alla kuuluvad lasteaiapere liikmete omavahelised suhted ning nende kvaliteet. Ka suhted vanemate ja kogukonnaga. Suhetele eraldi tähelepanu pööramine ning nende ülevaatamine võib välja tuua nii mõnedki võimalikud probleemid, mille kallal töötada.
  • koostöö kogukonnaga. Suhtlemine ja koostöö nii lapsevanemate kui kogukonnaga aitab lasteaial tervise-eesmärke saavutada. Seetõttu on otstarbekas läbi mõelda nii eesmärgid kui koostöövõimalused.
  • tervise- ja sotsiaalteenused. Need on teenused, mis toetavad laste heaolu ja tervist (logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi teenus jm). Siia kuulub ka erivajadustega laste toetamine.
  • individuaalsete tervisealaste teadmiste, oskuste, hoiakute, väärtushinnangute ja sotsiaalsete oskuste arendamine on oluline osa õppekavast, mida saab seostatult erinevate tegevustega lasteaias arendada.

Näpunäiteid, kuidas süsteemselt oma lasteaias tervist edendada saab põhjalikumalt lugeda käsiraamatust „Tervisedendus lasteaias“ siin

Vaata lisaks erinevate tervise teemavaldkondade trükiseid ja juhendmaterjale laste tervise edendamisest lasteaias siin.

 

MÄRKSÕNAD: lasteaed tervisedendus tervise edendamine laps lapsevanem paikkond põhimõtted väärtused