Tervise edendamine / Üldpõhimõtted

Tervisemõjurid

  • 17. November 2023

Otsimaks vastust küsimusele, miks on mõned inimesed tervemad kui teised, peame teadma, millised on need tegurid, mis inimeste tervist kujundavad . Siis oskame efektiivsemalt neid teadmisi ka praktikas kasutada.

Tervisemõjurite ehk tervise determinantide all mõistetakse selliseid tegureid, mis kutsuvad üksikisiku, grupi või rahvastiku tervises esile muutusi kas paremas või halvemas suunas.

Tervisedenduslikud tegevused on suunatud tervele reale potentsiaalselt muutuvatele tervisemõjuritele. Mitte ainult nendele, mis on seotud üksikisikute tegevusega, nagu tervisekäitumine ja eluviis, vaid ka sellistele teguritele, nagu sissetulek ja sotsiaalne staatus, haridus, tööhõive ja töötingimused, vajalike terviseteenistuste kättesaadavus ning füüsiline keskkond. Need tegurid loovad ühiselt erinevaid tervist mõjutavaid elamistingimusi.

Saavutatud muutusi eluviisis ja elamistingimustes, mis määravad terviseseisundit, vaadeldakse kui vahepealseid tervisenäitajaid.

Tervisemõjurite üldmõiste hõlmab endas suurt hulka tõenduspõhiseid ja omavahel põimunud üksikmõjureid ning mõjurite kombinatsioone. Paljud teadurid on viimase veerandsaja aasta jooksul püüdnud selgitada tervisemõjurite kompleksset toimet. Nende poolt koostatud tervisemõjurite mudelid peegeldavad erinevaid tervise käsitlusi ning tõdemust, et tervis on mitmeti mõistetav ning kujuneb mitmete mõjurite toimel.

Seega soovides teada saada, miks inimesed teataval viisil käituvad, on vajalik minna sügavamale ja uurida inimese käitumist mõjutavaid sotsiaal-poliitilisi, majanduslikke, kultuurilisi, keskkondlikke ja psühholoogilisi tegureid.