Tervise edendamine / Lasteaias

Seadusandlus

  • 23. August 2022

Koolieelse lasteasutuse seadus

Seadus koondab erinevad nõuded, mis kehtivad kõigile Eesti koolieelsetele lasteasutustele.

Tutvu seadusega Riigi teatajas

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Määrusega kehtestatakse nõuded koolieelse lasteasutuse tervise edendamisele ja päevakava koostamisele, olenemata lasteasutuse õiguslikust vormist. Määruse nõuded on kehtestatud järgmistes valdkondades: koostöö lapsevanemaga, tervise edendamise kavandamine ja riskianalüüsi läbiviimine, personali teadmised ja oskused, lapse vastuvõtmine lasteasutusse, lapse arengu toetamine, tervisliku füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna kujundamine, vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine, laste liikumisaktiivsuse ja kehalise tegevuse edendamine, toitlustamise ja tervislike harjumuste kujundamine, isikuhügieeni edendamine, tegutsemine lapse haigestumise korral ning päevakava koostamise nõuded.

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Määrusega kehtestatakse nõuded koolieelses lasteasutuses ja päevase õppevormiga üldhariduskoolis koolieast nooremate laste ja õpilaste toitlustamisele ning lasteasutuses lastele pakutava toidu energia- ja toitainetesisaldusele. Nõuded kehtivad lasteasutuses laste toitlustamiseks ettenähtud ruumide ja sisseseade, nende puhastamise ning kasutamistingimuste kohta niivõrd, kuivõrd need ei ole reguleeritud teiste õigusaktidega. Lasteasutuses toitlustamise korraldamisel ja toidu valmistamisel tuleb lisaks selle määruse nõuetele järgida ka «Toiduseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid. Määruse nõuded on kohustuslikud lasteasutuse pidajale ja isikule, kes korraldab ja kontrollib lasteasutuse toitlustamist. Määrus ei käsitle imikute (kuni kaheteist kuu vanuste laste) toitlustamist.

Tutvu määrusega Riigi Teatajas

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

Määrusega kehtestatakse nõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule. Määrust kohaldatakse ka eralasteasutusele ning ühe asutusena tegutseva lasteasutuse ja põhikooli lasteasutuse osale. Määruse nõuded kehtivad lasteasutuse maa-alale, laste mänguväljakule, lasteasutuse hoonele ja ruumidele, ruumide viimistlusele, ruumide sisustusele, ruumide sisekliimale ja valgustusele ning lasteasutuse maa-ala, ruumide ja sisustuse korrashoiule.

Tutvu määrusega Riigi Teatajas.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Määrab kindlaks koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alused. Õppekavas esitatakse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti ja õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (nt. päevakava koostamise põhimõtted, lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, lapsevanematega koostöö põhimõtted sh korraldus jm).

Tutvu määrusega Riigi Teatajas


Tervisedenduse rahvusvahelised deklaratsioonid