Tervise edendamine / Lasteaias

Laste tervisliku arengu ja heaolu toetamisel on olulised:
 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu pakkumine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervist toetava ja lapse arengut stimuleeriva füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna loomine;
 • isikliku hügieeni ja suutervise edendamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise märkamine ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane märkamine ja lapse toetamine.
Materjalid laste tervise ja heaolu toetamiseks teemade lõikes

Trükised, juhendmaterjalid, õpetajaraamatud, plakatid, uuringute raportid jm materjalid