Tervise edendamine / Lasteaias

Seksuaaltervis

  • 08. Veebruar 2023

Laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamine lipusüsteemi meetodil (2020)

Sensoa lipusüsteem on laste ja noorte seksuaalkäitumisega seotud olukordade hindamise ja neile reageerimise meetod, mis aitab algatada konstruktiivset arutelu, kaitsta laste ja noorte seksuaalset terviklikkust ning ära hoida seksuaalvägivalda. Lisainfot Sensoa lipusüsteemi meetodist leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Lapse keha- ja tundeõpetus (videomaterjal, 2019)

Toetavad õppematerjalid räägivad väikese lapse seksuaalsusest, last toetavast ja eakohasest keha-, tunde- ja turvalisuseõpetusest, seksuaalsetest mängudest, sellest, kuidas rääkida lapsele seksuaalsest väärkohtlemisest jne.

Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded ja turvalisus. Metoodiline materjal lapse seksuaalse arengu toetamiseks (2018)

Õppematerjal on mõeldud 4-7-aastaste laste õpetajatele, et toetada lapse arengut, sh seksuaalset arengut, koolieelses eas. Materjal sisaldab 15 teemakäsitlust, mis võtavad arvesse vanust, eakohaseid õppimisviise, õpivõimet ja võimalikke teemakohaseid küsimusi. Teemakäsitluste juures on toodud eesmärk, vajalikud materjalid, harjutuste metoodika ja kirjeldus. Teemakäsitlused jagunevad nelja teema alla: minu keha, tunded ja suhted, laste saamine, enesekehtestamine.

Laste seksuaalne areng vanuses 0 kuni 18 aastat (2018)

Lapsevanemal on oluline roll lapse eakohase arengu toetamisel. Voldikus kirjeldatakse 0- kuni 18-aastaste laste seksuaalset arengut ja tuuakse näiteid, kuidas vanem saab lapse eakohast seksuaalset arengut toetada.

Infomaterjal seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks koolieelsetele lasteasutustele (2018)

Eestis registreeritud seksuaalkuritegude peamisteks ohvriteks on alaealised. Seksuaalvägivald on sageli latentne ning selle avastamine keeruline. See infomaterjal selgitab, mis on laste seksuaalne väärkohtlemine ja annab lastega töötavatele spetsialistidele soovitusi selle ennetamiseks lasteaias. Infomaterjalis toodud soovitused aitavad lasteaiaõpetajal käsitleda keha turvalisusega seotud teemasid lasteaia õppe- ja kasvatustöös.

Toeta lapse arengut. Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus (2016)

Lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele mõeldud plakat selgitab 0–6-aastaste arengut ning jagab suuniseid lapsest lähtuvaks seksuaalkasvatuseks. Sisu on jagatud vanusegruppide lõikes kolme ossa: 1) Mis toimub? 2) Mida laps võib teha või küsida? 3) Mida täiskasvanu saab teha lapse toetamiseks ja suunamiseks?

Plakati väljaandja on Soome rahvastikuühendus Väestöliitto. Teksti on koostanud dr Pamela Kauppinen, lastepsühhiaater Raisa Cacciatore ja ämmaemand Susanne Ingman-Friberg.

Eestikeelse plakati saab alla laadida siit ja venekeelse siit.

Euroopa seksuaalhariduse standardid (2015)

Mõeldud kasutamiseks erinevatele spetsialistidele sh haridusasutuste töötajatele. Materjalis on põhjalikult käsitletud erinevaid teemasid: seksuaalsus, seksuaaltervis, seksuaalharidus ja selle vajalikkus. Millised on seksuaalhariduse põhimõtted ja tulemused ja kuidas seksuaalharidust edastada. Materjalis on erinevad seksuaalhariduse teemad toodud vanuserühmade kaupa (0-4, 4-6 jne) vastavalt lapse arenguülesannetele.

Materjali saab alla laadida siit.

Raamat „Mina olen enda oma“ (2017)

Mõeldud nii lastele, lapsevanematele kui lastega töötavatele spetsialistidele.

Raamatu eesmärk on toetada lapse positiivse enesehinnangu kujunemist, samuti annab trükis lastele teadmisi keha arengust ja piiride seadmisest. Lood raamatus räägivad oma keha austamisest, soovitud ja soovimatutest puudutustest, sobilikust sõnakasutusest keha ja seksuaalsuse kohta, tunnete väljendamisest, seksuaalsest arengust, väärkohtlemisest, rasedusest ja sünnist, võõraga kaasa minemisest, turvalisest internetikasutusest ja elust kärgperes.

Raamat aitab ennetada laste seksuaalset väärkohtlemist ning toetab lapse tervet seksuaalset arengut.

Raamatuga on kaasas juhendmaterjal, mis aitab lapsevanemal või spetsialistil lugude teemasid koos lapsega arutada. Raamat on trükisena kättesaadav nii eesti kui vene keeles. Samuti on valminud audioraamat nii eesti kui vene keeles, mida saab kuulata ka nutiseadmete abil.

Laste seksuaalkäitumise murebaromeeter (2016)

Justiitsministeerium on avaldanud murebaromeetri, mille järgi saab igaüks hinnata, kas lapse või teismelise seksuaalkäitumine on tema arengule vastav või peaks olema tähelepanelik ja last aitama.

Baromeeter on tehtud n.ö fooritulede põhimõttel, kus roheline tuli tähendab eakohast käitumist, kollane sümboliseerib olukorda, kus peaks olema tähelepanelik ning punane on juba selge ohumärk.

Murebaromeetri eesmärk on ennetada laste seksuaalset väärkohtlemist ja kuritarvitamist, sh teiste laste ja teismeliste poolt.

Murebaromeeter on leitav kriminaalpoliitika veebilehel. Justiitsministeeriumi Facebooki lehel ja Youtube kanalis on kättesaadav ka murebaromeetrit tutvustav video, kus psühhoterapeut Lemme Haldre räägib sellest, milline on mingis vanuses lapse eakohane käitumine ja millal peaks sekkuma.