Tervise edendamine / Lasteaias

Tervise Arengu Instituut on teinud mitmesuguseid uuringuid üle riigi, et hinnata koolieelsete lasteasutuste tegevust ning võimekust laste ja personali tervise edendamisel.

Uuringu aruanne „Lasteaia keskkonnatingimuste ja õppekasvatustegevuse mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas. Uuringu aruanne“ (2019)

Uuringu eesmärk oli hinnata, kuivõrd mõjutavad liikumist soodustavad tingimused õpitulemusi liikumise valdkonnas lasteaia kooliks ettevalmistavas rühmas.

Raport „Koolieelsete lasteasutuste tervisemeeskondade tegevus ja võimestatus laste ning personali tervise edendamisel“ (2010)

Raport esitab kokkuvõtte 2009. aastal Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-algkoolide läbiviidud tervisemeeskondade hindamise tulemustest.
Küsitluse eesmärk oli saada ülevaade TEL võrgustiku lasteasutuste tervisemeeskondade toimimisest, liikmete aktiivsusest ning koostööst siht- ja sidusgruppidega. Samuti uuriti tervisemeeskonna liikmete tegevust tervisliku ja turvalise keskkonna kujundamisel ning nende teadmisi/oskusi tegelemaks asutuses terviseprobleemidega, tervise edendamisega ja haiguste ennetamisega.

Hindamine tehti Eesti Haigekassa rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis“ raames.

Raport „Sisehindamine tervise valdkonnas: tegevus ja tulemused koolieelsetes lasteasutustes“ (2010)

Raport esitab kokkuvõtte valdavalt 2009. aasta novembris Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste/ lasteaed-algkoolide elluviidud tervisealasest sisehindamisest. Hindamise eesmärk oli saada ülevaade kogu TEL võrgustikku kuuluvate lasteasutuste tervisega seotud/parendamist vajavatest tegevustest ja valdkondadest.

Hindamine tehti Eesti Haigekassa rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis“ raames.

Raport „Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelses lasteasutuses“ (2006)

Selgitamaks, millised on koolieelsetes lasteasutustes laste tervisliku arengu toetamiseks rakendatavad tervisedenduslikud meetmed ja tegevused ning milline on psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna olukord asutustes, korraldas Tervise Arengu Instituut 2006. aasta alguses küsitluse. Küsitluse eesmärk oli eelkõige saada ülevaade olukorrast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga liitunud asutustes ning võrrelda seda võrgustikku mittekuuluvate asutustega.

Küsitleti kõiki võrgustikku kuuluvaid lasteaedu ja võrdluse eesmärgil ka samaväärsel hulgal võrgustikuga mitteliitunud asutusi. Raportis on kasutatud kokku 133 lasteaia (sh 69 TELi ja 64 võrgustikku mittekuuluva lasteaia) andmeid.