Tervise edendamine / Lasteaias

tel_logo
Tervist Edendavate Lasteaedade areng sai alguse „Laste ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005" alaprojektist „Tervist Edendav Lasteaed" (projekt lõppes aastal 2005). Projekti raames väljatöötatud tervist edendava lasteaia mudelis võeti arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), rahvusvaheliste tervisedenduse programmide ja võrgustike (The European Network of Health Promoting Schools, Tšehhi Vabariigi projekti „The Healthy Kindergarden") tõenduspõhiseid aluseid, soovitusi ning praktilisi kogemusi.

Eestis on 310 Tervist Edendavat Lasteaeda (TEL), sh kõigis maakondades ja neljas suuremas omavalitsuses (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva), kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Paikkondlike TEL-võrgustike tegevust koordineerivad lasteaedade tervisedenduse koordinaatorid.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua nii lastele kui ka töötajatele heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub tervist ja heaolu mõjutavate valdkondade ja tegurite hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd kogukonnaga, luua tervist toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda ja kujundada laste tervisekäitumist. Oluline on töötajate kompetentsus tervise ja heaolu edendamisest ning tervise- ja tugiteenuste pakkumise võimalused lasteaias.

Häid mõtteid saab ka koolidele mõeldud tervisedenduse abimaterjalidest. Euroopa tervist edendavate koolide (SHE) võrgustiku väljatöötatud tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustav juhend on suunatud juhtkonnale, õpetajatele ja teistele spetsialistidele.

Kuidas olla tervist edendav lasteaed?

  • Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond või tervisenõukogu, valitud ja kinnitatud tervisemeeskonna juht. Tutvu lasteaia tervisemeeskonna standardiga.

Soovitame tutvuda ka terviseinfo.ee veebilehel laste ja noorte tervise valdkonna juhendmaterjalide, trükiste ja  uurimustega, mis aitavad tervisemeeskonda meetodite valikul ja tegevuste väljatöötamisel.