Tervise edendamine / Lasteaias

tel_logo

Tervist Edendavate Lasteaedade areng sai alguse 2000. aastal „Laste ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005“ alaprojektist „Tervist Edendav Lasteaed“. Arendusprojekti raames väljatöötatud tervist edendava lasteaia mudelis ja käsiraamatus „Tervisedendus lasteaias“ võeti arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), rahvusvaheliste tervisedenduse programmide ja võrgustike (The European Network of Health Promoting Schools, Tšehhi Vabariigi projekti „The Healthy Kindergarden“) tõenduspõhiseid aluseid, soovitusi ning praktilisi kogemusi. TEL mudeli rakendamisest, projekti tegevustest, TEL liikumise arengust ja tulemustest aastatel 2000–2005 annab hea ülevaate raport „Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelses lasteasutuses“ (2006).

Tervist Edendava Lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua lasteaias keskkond, mis toetab lasteaiapere heaolu ja tervist. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub tervist ja heaolu mõjutavate valdkondade ja tegurite hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab kavandada arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd kogukonnaga, luua tervist toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, kujundada laste tervisekäitumist ning leida võimalusi tugiteenuste pakkumiseks lasteaias. Oluline on tervise ja heaolu väärtustamine ning seda toetav juhtimine, samuti töötajate pädevus tervise edendamisel, ennetustöös ning laste tervist toetavate mõjusate tegevuste elluviimine lasteaias.

Soovitused lasteaiaperele, et saada ja olla tervist edendav lasteaed

  • Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond, valitud ja kinnitatud selle juht. Tutvu lasteaia tervisemeeskonna standardiga.

Viimase 20 aasta jooksul on TAI töötanud lasteaedadele välja info-, metoodilisi materjale ja hindamisvahendeid, mis aitavad lasteaedu laste tervise ja arengu toetamisel. Soovitame tutvuda terviseinfo.ee veebilehel juhendmaterjalidega, mis aitavad tervisemeeskonda meetodite valikul ja tegevuste väljatöötamisel.

Häid mõtteid saab ka koolidele mõeldud tervisedenduse abimaterjalidest. Euroopa tervist edendavate koolide (SHE) võrgustiku välja töötatud tervist edendava kooli põhimõtteid tutvustav juhend on suunatud juhtkonnale, õpetajatele ja teistele spetsialistidele.

Vaata lisaks

2023. aastaks on Eestis 310 Tervist Edendavat Lasteaeda (TEL), sh kõigis maakondades ja neljas suuremas omavalitsuses (Tartu, Tallinn, Pärnu, Narva). Aastatel 2009–2023 koordineerisid paikkondlike TEL-võrgustike tegevust lasteaedade tervisedenduse koordinaatorid.

Alates 2023. aasta II poolaastast ei ole enam võimalik liituda riiklikul tasandil TEL võrgustikuga ja Tervise Arengu Instituut ei väljasta tunnistusi, mis kinnitab, et tegu on Tervist Edendava Lasteaiaga.

Tervist Edendava Lasteaia tiitel jääb alles kõigile lasteaedadele, kellele on see juba antud.