Tervise edendamine / Lasteaias

Hindamisvahendid

  • 21. Veebruar 2020

Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012)

Küsimustik aitab koolieelse lasteasutuse tervisemeeskonnal või -nõukogul hinnata tervisemeeskonna suutlikkust tegeleda tervise ja heaolu valdkonnaga organisatsioonis.
Soovitav on viia hindamine läbi kahel korral aastas – tegevusaasta algul ja lõpus. Seda selleks, et mõõta tervisemeeskonna või -nõukogu toimimise efektiivsust. Hinnata võib vajadusel sagedamini, küll aga soovitavalt mitte vähem kui kord aastas. Oluline on hindamise läbiviimise regulaarsus. Hinnangu tervisemeeskonna tööle annab tervisemeeskond või -nõukogu ise. Küsimustiku täitmisel on oluline, et see oleks kogu tervisemeeskonna arvamus, mitte ühe liikme seisukoht. Seetõttu soovitame küsimustiku täitmiseks kokku kutsuda tervisemeeskond või -nõukogu ja konsensuse alusel leida vastused esitatud küsimustele. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori.. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas.

Küsimustiku saad alla laadida siit:

Tervisemeeskonna/tervisenõukogu hindamise küsimustik

 

"Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses" (2010)

Juhendmaterjal lisadega on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile lasteasutuse keskkonna ja õppe- ning kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel ning tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamisel.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ning siit (vene keeles). Vaata ka eesti- või venekeelset juhendmaterjali Lisa 1: (Lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid ja Lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid; Приложение 1: Критерии оценки безопасности и защищенности в детском дошкольном учреждении), mille täitmiseks ja lastest lähtuva riskianalüüsi etapiliseks läbiviimiseks on vajalik eelnevalt tutvuda juhendmaterjali peatükiga "Riskiallikate ja ohtude hindamine ning tegevuskava koostamine".


Veebipõhine lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahend

Tervise Arengu Instituut on koostöös erinevate spetsialistidega on välja töötanud veebipõhise töövahendi, mille abil saavad nii lasteaia töötajad kui lapsevanemad anda hinnangu lasteaia psühhosotsiaalsele keskkonnale sellistes valdkondades nagu: sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning võrdsete võimaluste loomine.

Hindamine on anonüümne ja küsitluse läbi viinud lasteaiale genereerib programm tulemuste raporti, mille alusel saab planeerida arendustegevusi laste ja töötajate heaolu toetamiseks.

PSKK hindamise töövahend Terviseinfo veebikeskkonnas on lasteaedadele kasutamiseks tasuta, keskkond on avatud alates 2013. aastast. 2015. aastal lisandus venekeelne tugi. Hindamiskeskkond ei ole avalik, sinna pääseb lasteaia kontole loodava parooliga sisse logides. Hindamise läbiviimiseks ajavahemikus oktoobrist 2017 kuni juulini 2018 palume lasteaedade juhtidel, kes ei ole varasemalt hindamiskeskkonda kasutanud, võtta ühendust terviseinfo@tai.ee paroolide saamiseks. Lasteaiad, kes on hindamiskeskkonda eelneva(te)l aasta(te)l kasutanud, pääsevad keskkonda olemasolevate paroolidega.

Hindamisvahendiga saad tutvuda siin

Internetipõhine toitumisprogramm

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Kasutamiseks saab alla laadida ka retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks ning kõigile neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.