Tervise edendamine / Lasteaias

Hindamisvahendid

  • 27. November 2023

Lasteaia liikumisvaldkonna hindamine. Töövahend lasteaiale (2022)

Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on oluline tegevusvaldkond lasteaias. Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös valminud töövahend aitab lasteaiaperel keskkonda hinnata kuues valdkonnas:

1. töötajaskond ja koostöö;
2. aktiivne vaba mäng;
3. keskkonna kujundamine;
4. õppimine liikumise kaudu ja istumisaja vähendamine;
5. aktiivne lasteaiatee;
6. organiseeritud liikumistegevus (liikumistunnid).

Hindamistulemuste analüüsimine aitab üheskoos läbi mõelda, kuidas toetatakse lasteaias laste liikumist, millised on selleks võimalused ja mida on vaja veel arendada.

Lisaks kujundatud juhendmaterjalile on lasteaiaperele loodud hindamiseks kasutajasõbralikud vormid, mis aitavad hindamistulemusi kokku võtta, analüüsida ja tegevusi planeerida, need saab endale alla laadida Wordi dokumendina ja Exceli failina. Dokumente uuendati 2023. aasta sügisel.

Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli liikumislabori koostöös toimus 19.04.2023 Veebivunk „Kuidas toetada lasteaias laste liikumist süsteemselt ja läbimõeldult“, kus räägiti laste liikumise olulisusest, tutvustati eelkooliealiste laste liikumissoovitusi, lasteaia liikumise valdkonna hindamisvahendit ja jagati lasteaedade kogemust hindamisel.

Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012)

Küsimustik aitab koolieelse lasteasutuse tervisemeeskonnal või -nõukogul hinnata tervisemeeskonna suutlikkust tegeleda tervise ja heaolu valdkonnaga organisatsioonis.
Soovitav on teha hindamist kahel korral aastas – tegevusaasta algul ja lõpus. Seda selleks, et mõõta tervisemeeskonna või -nõukogu toimimise efektiivsust. Hinnata võib vajaduse korral sagedamini, küll aga soovitatavalt mitte vähem kui kord aastas. Oluline on hindamise regulaarsus. Hinnangu tervisemeeskonna tööle annab tervisemeeskond või -nõukogu ise. Küsimustiku täitmisel on oluline, et see oleks kogu tervisemeeskonna arvamus, mitte ühe liikme seisukoht. Seetõttu soovitame küsimustiku täitmiseks kokku kutsuda tervisemeeskond või -nõukogu ja konsensuse alusel leida vastused esitatud küsimustele. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine kavandatakse tegevuskavas.

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses (2010)

Juhendmaterjal lisadega on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile lasteasutuse keskkonna ja õppe- ning kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel ning tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamisel.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ning siit (vene keeles). Vaata ka eesti- või venekeelset juhendmaterjali Lisa 1: (Lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid ja Lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid; Приложение 1: Критерии оценки безопасности и защищенности в детском дошкольном учреждении), mille täitmiseks ja lastest lähtuva riskianalüüsi etapiliseks elluviimiseks on vaja eelnevalt tutvuda juhendmaterjali peatükiga „Riskiallikate ja ohtude hindamine ning tegevuskava koostamine“.

Veebipõhine lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahend

Tervise Arengu Instituut koostöös spetsialistidega töötas välja veebipõhise töövahendi, mille abil saavad nii lasteaia töötajad kui ka lapsevanemad anda hinnangu lasteaia psühhosotsiaalsele keskkonnale sellistes valdkondades nagu sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning võrdsete võimaluste loomine.

Hindamine on anonüümne ja küsitluse ellu viinud lasteaiale genereerib programm tulemuste raporti, mille alusel saab kavandada arendustegevusi laste ja töötajate heaolu toetamiseks.

PSKK hindamise töövahend Terviseinfo veebikeskkonnas on lasteaedadele kasutamiseks tasuta, keskkond on avatud alates 2013. aastast. 2015. aastal lisandus venekeelne tugi. Hindamiskeskkond ei ole avalik, sinna pääseb lasteaia kontole loodava parooliga sisse logides.

Internetipõhine toitumisprogramm

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Kasutamiseks saab alla laadida ka retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks ning kõigile neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.