Töövahendid / Töövahendid

Tervise Arengu Instituut koostöös eri spetsialistidega töötas koolieelsete lasteasutuste jaoks välja tasuta veebipõhise töövahendi koos küsimustikega, mille abil saavad nii lasteaia töötajad kui ka lapsevanemad anda hinnangu lasteaia psühhosotsiaalsele keskkonnale järgmistes valdkondades:

  1. sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine
  2. koostöö ja aktiivõppe toetamine
  3. füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine
  4. loovuse väärtustamine
  5. lasteaia ja kodu koostöö edendamine
  6. võrdsete võimaluste loomine

Hindamisküsitlusi saab teha nii eesti kui ka vene keeles.

Hindamise eesmärgid

  • saada teada oma lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevad ja nõrgad küljed;
  • hindamise tulemuste põhjal määratleda arendusvajadused ja kavandada vajalikke tegevusi olukorra parandamiseks;
  • luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks, sotsiaalseks ja füüsiliseks heaoluks pikemas perspektiivis;
  • aidata töötajatel ja lapsevanematel väärtustada psühhosotsiaalset keskkonda kui olulist tervisemõjurit.

Küsimustiku koostamisel kasutati alusmaterjalina Maailma Terviseorganisatsiooni küsimustikku (Creating an Environment for Emotional and Social Well-Being. WHO, 2003), mida kohandati sobivaks Eesti koolieelsetele lasteasutustele. Küsimustiku koostamisel osalesid Aita Arund ja Inge Tamm (lasteaedade esindajad), Kärt Käesel (Eesti Koolipsühholoogide Ühing), Tiina Peterson (Haridus- ja Teadusministeerium), Siivi Hansen ja Liana Varava (Tervise Arengu Instituut), Merike Kull (Tartu Ülikool) ja Avelo Konsultatsioonid.

Hindamises osalemine

PSKK hindamise tööriist Terviseinfo veebikeskkonnas on lasteaedadele kasutamiseks avatud alates 2013. aastast. 2015. aastal lisandus vene keele tugi.

Hindamisperiood, mille jooksul saab lasteasutus hindamise ellu viia, kestab oktoobrist järgneva aasta juuni lõpuni. Sobiva aja valib lasteaed ise.

Hindamine on anonüümne. Vastuste põhjal loob programm küsitluse ellu viinud lasteaiale tulemuste raporti, mille alusel saab kavandada arendustegevusi laste ja töötajate heaolu toetamiseks.

Hindamises saavad osaleda kõik Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolieelsed lasteasutused. Hindamiskeskkond ei ole avalik, sinna pääseb lasteaia kontole loodava parooliga sisse logides. Hindamiskeskkonda eelmistel aastatel juba kasutanud lasteaiad pääsevad keskkonda olemasolevate paroolidega.

Paroolide saamiseks palume lasteaia juhil võtta ühendust terviseinfo@tai.ee.

MÄRKSÕNAD: PSKK PSKK hindamine