Tervise edendamine / Lasteaias

"Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses"  (2010)

Lisadega juhendmaterjal on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile õppe- ning kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel, samuti tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamiseks

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ning siit (vene keeles).

Vaata ka eesti- või venekeelset juhendmaterjali lisa 1: (Lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid ja   lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid;  Приложение 1: Критерии оценки безопасности и защищенности в детском дошкольном учреждении), mille täitmiseks ja lastest lähtuva riskianalüüsi etapiliseks läbiviimiseks on vajalik eelnevalt tutvuda juhendmaterjali peatükiga "Riskiallikate ja ohtude hindamine ning tegevuskava koostamine".

"Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine" (2011)

Brošüür käsitleb lapse vastuvõtlikkust vigastustele, lämbumisohte, ülekuumenemis- ja alajahtumisohte, kukkumis-, löögi- ja muljumisohte, põletusohte, mürgistus- ja söövitusohte, lõike- ja marrastusvigastuste ohte, ohte koduümbruses.

Eesti- ja venekeelset brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Elupäästev esmaabi vigastuste korral" (2010)

Brošüüri teemadeks on mõisted, tegutsemine õnnetuse korral, esmaabi vigastuse liikide ja põhjuste järgi, lapse elupäästev esmaabi. Brošüür on mõeldud kodanikele peamiste elupäästvate esmaabivõtete meeldetuletamiseks.

Brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Kuidas vältida koolieelikute vigastusi" (2007)

Brošüüri teemad on  koolieeliku vastuvõtlikkus vigastustele, kukkumis-, löögi- ja muljumisohud, lämbumisohud, põletusohud, mürgistus- ja söövitusohud, lõike- ja marrastusvigastuste ohud, laps linna koduõues, laps talumajapidamises, laps kui mängija ja sportija, jalakäija ja kaassõitja. 

Eesti- ja venekeelset brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Imikute ja väikelaste põletustraumade vältimine" (2005)

Brošüüri teemadeks on põletustraumade ohud ja ennetus traumade sagedasemate põhjuste kaupa, sagedasemad ohuallikad ja nende vältimise võimalused, esmaabi põletuste korral. 

Brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.