Blogi / Mida uut toob 2014 Tervise Arengu Instituudile?

Mida uut toob 2014 Tervise Arengu Instituudile?

  • Autor:Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
  • 07. Jaanuar 2014

Algav aasta toob Tervise Arengu Instituudile (TAI) mitmeid uusi koostööprojekte. Koostöö nii meie kui teiste riikide teadusasutuste ja organisatsioonidega on peamine algava aasta märksõna. Teiseks märksõnaks on uued, kogu rahvastikku hõlmavad uuringud.

Osalejate arvult suurim – loodetavasti ligi 9000 inimest hõlmav – on rahvastiku toitumise uuring. Eelmine Eesti elanike toitumist puudutav uuring toimus 16 aastat tagasi ja selles puudus ka laste toitumise osa. Selle ajaga on meie igapäevane toidulaud olnud väga kiires muutumises ning uuring aitabki hinnata, kui tervislikult me toitume ja millised on toiduga seotud riskid.

Toitumise valdkonnas kujuneb teiseks suuremaks tööks riiklike toitumis- ja toidusoovituste uuendamine. Uuendamise aluseks on Põhjamaade teadusülevaated. Samuti lööme kaasa toitumise rohelise raamatu koostamisel, millega sotsiaalministeerium algaval aastal tegelema hakkab.

Uuringute juurde tagasi tulles on hea meel teada anda, et koos sotsiaalministeeriumi ja statistikaametiga algab esimeses kvartalis Eesti Terviseuuring 2014. See on kolmas üleriigiline Eesti rahva tervist käsitlev mahukas küsitlusuuring viimase 20 aasta jooksul. Selle eesmärk on hinnata rahvastiku terviseseisundit, seda mõjutavaid tegureid ja tervishoiuteenuste kasutamist ning võrrelda toimunud muutusi ajas. Kuna see on osa Euroopa Liidu terviseuuringust, saame selle alusel võrrelda oma tulemusi ka teiste riikidega.

Regulaarselt läbiviidavatest uuringutest toimub kevadel taas täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring ja kooliõpilaste tervisekäitumise uuring ehk HBSC.

Eesti laste terviseküsimustega tegeleb ka Euroopa Komisjoni rahastatav I.Family projekt, mis uurib nii perekondlikke, keskkonnaga seotud, sotsiaalseid, käitumuslikke kui ka geneetilisi tegureid, et leida tervislike ja ebatervislike toitumisharjumuste ning elustiili kujunemise põhjused.

Meie teaduspoole tegemistest võiks lisaks esile tõsta koostöös kaitseministeeriumi ja Tartu Ülikooliga algava projekti kaitseväe inimfaktoriga seonduva jätkusuutlikkuse uurimiseks. Selleks luuakse koostöös ülikooliga iseseisev kompetentsikeskus, milles TAI osaleb tervise ja füüsilise võimekuse uurimissuuna arendamisel.

Algaval aastal jõuab testimise etappi ka vähi sõeluuringute register, ettevalmistused selleks on kestnud juba poolteist aastat.

Olulise projektina laste ja noorte valdkonnas jätkame uuel aastal lapsdiabeetikute toetamist haridusasutustes. Neile tugivõrgustiku loomisel ja arendamisel mängivad suurt rolli diabeediõed. Kohe aasta algul jõuab trükist ka juhendmaterjal „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias", mis on abiks kõigile eelkooliealiste lastega töötavatele spetsialistidele, et märgata lapse vajadusi või probleeme ja neile oskuslikult reageerida.

TAI tervisestatistika osakond, mis on taotlemas riikliku statistika tegija staatust, hakkab testima Tervise Infosüsteemi andmeid ja süsteemi, et neid sobivusel oma töös kasutama hakata. Aasta oodatuimad uudised statistikutelt – näiteks tervishoiutöötajate arv ja palgaandmed ning tervishoiu kogukulud, avalikustame aga oktoobri lõpus – vastavalt 21. ja 27. kuupäeval.

Ennetuse valdkonnast tooksime esile kaks asja. Palju tööd ja aega nõudnud käivitamise järel väga edukalt alanud naloksooni programm laieneb algaval aastal. Tallinna ja Jõhvi kõrval saavad ka Narva süstivad narkomaanid või nende lähedased omale elupäästva ravimi, naloksooniga, eeltäidetud süstlad, mis aitavad ennetada üledoosidest tingitud surmasid.

Muudatused ootavad ka tuberkuloosihaigete ravi ning alkoholisõltuvuse ravi Eestis. Kuna tuberkuloosihaigetel on sageli probleem alkoholi ja/või narkootikumide tarvitamisega, katkestavad paljud neist ravi või ei tule raviga toime. See aga omakorda suurendab ravile raskesti alluva ehk ravimresistentse tuberkuloosi levikut. Koostöös erialaseltsidega saavutasime, et alates 2014. jaanuarist tagab haigekassa koos statsionaarse tuberkuloosi raviga samaaegselt ka sõltuvusravi.

Et aidata neid kümneid tuhandeid inimesi ja nende perekondi, kes ise ei tule alkoholisõltuvusega toime, alustasime sel aastal ka alkoholisõltuvuse ravijuhendi koostamisega. Loodud on kõiki vajalikke eksperte kaasav töörühm, kes järgmise pooleteise aasta jooksul töötab välja kaasaegse ravijuhendi, mis loob pinnase sõltuvusravi teenuse pakkumiseks. Põhjalikke arendustöid teenuse pakkumiseks koostööpartneritega plaanime juba aasta teise poolde.

Aastat alustame aga uue alkoholi liigtarvitamise vastase sõnumiga ja senisest enam pöörame oma ennetustöös rõhku ka noortele. Kui kõik läheb plaani järgi, saame välja tulla ka uue ennetusteemaga, aga sellest juba edaspidi.