Blogi / Miks on oluline arendada laste sotsiaalseid oskusi koolis?

Miks on oluline arendada laste sotsiaalseid oskusi koolis?

  • Autor:Karin Streimann TAI tervise edendamise osakonna vanemspetsialist
  • 30. Märts 2016

Lapsepõlves ja teismeeas alguse saanud käitumismustrid mõjutavad inimesi läbi elu. Käitumine, valikud ja igapäevaeluga toimetulek on tihedalt seotud eluoskustega – oskusega luua, hoida ja lõpetada suhteid, lahendada probleeme, langetada otsuseid, enda käitumist juhtida, eesmärke seada jne. Kehvad sotsiaalsed oskused väljenduvad raskustes leida endale sõpru või tulla adekvaatselt toime viha ja ärevusega. Samuti raskustes oma tähelepanu suunata, õppida ja koostööd teha.

Osadel lastel on sotsiaalsed oskused paremini välja arenenud kui teistel. Selle taga võib olla mitmeid põhjuseid: kasvukeskkond, suhtluspraktika, lapse individuaalsed erinevused. Kui laps pole vajalikke eluoskuseid piisaval tasemel kodus omandanud, saab haridusasutus last omalt poolt suunata ja toetada. Läbi eluoskuste õpetamise ning hoiakute kujundamise on võimalik ära hoida või edasi lükata alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarvitamist ning vähendada muid riskikäitumise liike. Lisaks suurendab piisav sotsiaalsete oskuste tase noore võimalust elada edaspidi rahuldust pakkuvat tervislikku elu. Kõige tõhusamalt saab probleemset käitumist ennetada ajal, mil riskikäitumist veel pole - ehk siis just lapsepõlves ja varases noorukieas. Kuna laps viibib koolis suurema osa oma päevast, saab lisaks kodule just kool mõjutada lapse sotsiaalsete oskuste arengut ning käitumisharjumusi.

Selleks, et toetada Eesti õpetajaid laste eluoskuste arendamisel ning ennetustöö läbiviimisel, loodi uimastiennetuse õpetajaraamat, mis on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele. Materjali teemade raamistik on jaotatud kolme moodulisse: kriitilise ja loova mõtlemise, otsuste langetamise ja probleemide lahendamise oskuste arendamine, enesejuhtimise, emotsioonide ja stressiga toimetulekuoskuste arendamine ning suhtlemisoskuste arendamine. Peatükkide ja aktiivtööde kaupa saab materjaliga tutvuda siin.
Õpetajaraamatuga seotud sotsiaalsete oskuste arendamise teemalisi õpetajakoolitusi viiakse läbi alates 2016. aastast ning need on suunatud nii algklasside klassijuhatajatele kui inimeseõpetuse õpetajatele, samuti koolis töötavatele tugispetsialistidele ja aineõpetajatele, kes käsitlevad seotud teemasid. Õpetajakoolitused jagunevad kaheks ja on suunatud peamiselt kas 1.-5. klassi õpetajale (sh klassijuhatajale või inimeseõpetuse õpetajale) või 6.-9. klassi (inimeseõpetuse) õpetajale. Koolituste kohta leiab rohkem infot www.terviseinfo.ee sündmuste rubriigis.

Pole ühte ainuõiget tehnikat, mis aitaks kindlustada lapsele turvalise ja murevaba tuleviku. Kuid last ümbritsevatel inimestel koolis on võimalik märgatavalt suurendada lapse oskustepagasit, mis aitavad tal keeruliste olukordadega hakkama saada. Hästi toimiva ennetuse kindlaks osaks on suhtlemise, enesekehtestamise, probleemilahenduse ja otsusetegemise oskuste õpetamine, mille osas toetab õpetajaid ka uus õpetajaraamat. Kooli roll õpilaste arendamisel ja kasvatamisel on hindamatu.

14.04 koolituse info ja registreerimine
25.04 koolituse info ja registreerimine
05.05 koolituse info ja registreerimine