Tervise edendamine / Koolis

Uimastiennetuse õpetajaraamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Metoodilise materjali kasutamisel peaks õpetaja arvestama konkreetse klassi õpilaste arengulisi vajadusi ja tunnis üleskerkivaid teemasid.

Neli esimest peatükki sisaldavad teoreetilist materjali õpetajale. Neisse koondatud teadmised aitavad õpetajal ette valmistada uimastite tarvitamisega seonduvate teemade käsitlemist tunnis. See materjal ei ole mõeldud õpilastele esitamiseks ega paljundamiseks. Viies peatükk sisaldab uimastihariduse programmi ja aktiivtöid ehk tunnis läbiviidavate tegevuste kirjeldusi.

I peatükk „Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides“ tutvustab uimastitarvitamise hetkeolukorda Eestis ja teistes Euroopa riikides ning võrdleb seda varasemate aastatega.

II peatükk „Uimastihariduse programmide põhimõtted“ tutvustab efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtteid ning annab ülevaate õpetajaraamatu teoreetiliseks raamiks olevast uimastihariduse programmist. Peatükis kirjeldatakse ka kooli ja vanemate koostöövõimalusi, et suurendada uimastiennetustöö tõhusust.

III peatükk „Uimastitarvitamise põhjused“ tutvustab riskifaktoreid, mis suurendavad regulaarse uimastitarvitamise tõenäosust, ja kaitsefaktoreid, mis vähendavad seda. Kirjeldatud on ka riskiperioode laste ja noorukite arengus.

IV peatükk „Uimastid ja uimastiseotuse astmed“ annab lühikese ülevaate uimastite neurofüsioloogilisest toimest. Samuti iseloomustatakse Eestis enamlevinud uimasteid ning kirjeldatakse uimastisõltuvuse kujunemist.

V peatükk „Aktiivtööd“ on esitatud kooliastmete kaupa. Esimesena on ära toodud vastava kooliastme uimastihariduse programm, selle järel lühike sissejuhatus teemasse ning siis antud teemaga seotud aktiivtööd. Teemasid on igas kooliastmes 12.

Aktiivtööde sisuks on konkreetsed tegevuskavad, mille toel tunde läbi viia. Olenevalt teema käsitlemise põhjalikkusest ja õpilaste aktiivsusest võib aktiivtöö läbiviimiseks kuluda 1–2 tundi. Igas aktiivtöös on kirjas tunnis käsitletav uimastihariduse programmi teema ja alateema, õpitulemused, mida saavutada soovitakse, tunniks vajalikud materjalid, teema käsitlemise vajalikkus õpilastele ning loetelu tegevustest, mida tunnis teha. Eraldi on välja toodud põhisõnum, mida selles tunnis õpilastele rõhutada ja mis on antud teema juures kõige olulisem. Kirjeldatud on ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ning lisatud paljundamiseks mõeldud töölehed õpilastele.

Materjali on testinud inimeseõpetuse õpetajad ning nende ettepanekute järgi on õpetajaraamatut täiendatud.


Head õpetajaraamatu kasutamist!