Tervise edendamine / Koolis

Analüüsid ja uuringud

  • 17. Veebruar 2022

Tervise Arengu Instituut on aastatel 2006–2012 viinud ellu mitmeid üleriigilisi uurimusi, et hinnata koolide, sh tervist edendavate koolide võrgustikku kuulujate tegevust ja võimekust laste ning personali tervise edendamisel. 

Tervist edendavate koolide koolikeskkonna tervisealane sisehindamine. 2012. aasta küsimustike analüüs ja võrdlus 2009. aasta tulemustega (2012)

Raport esitab kokkuvõtte 2012. aastal tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikku kuuluvates koolides läbiviidud koolikeskkonna tervisealasest sisehindamisest. Koolikeskkonna tervisealane sisehindamine moodustab ühe osa õppeasutuse arendustegevusest ja strateegilise juhtimise protsessist. Koolid viivad sisehindamist enesehinnanguliselt läbi igal aastal. Tervise Arengu Instituut on kokkuvõtvalt analüüsinud hindamise tulemusi kahel korral – 2009. ja 2012. aastal.

Tervisealase sisehindamises osales 2012. aastal 83% TEK-võrgustikuga liitunud koolidest. Hindamisele kuuluvad indikaatorid jagunesid viide valdkonda: juhtimine, kooli tervishoid, isiklikud oskused, kooli psühhosotsiaalne keskkond ja kooli füüsiline keskkond. Hindamisel kasutati viiepalliskaalat.

Võrreldes 2012. aasta küsitluse tulemusi 2009. aasta andmetega on 28-st 11 tulemusnäitaja osas keskmine hinnang statistiliselt olulisel määral paranenud, madalamaid hinnanguid ei ole antud mitte ühelegi indikaatorile.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs (2011)

Raport esitab kokkuvõtte paikkondade esindajate poolt Tervise Arengu Instituudi juhtimisel 2011. a sügisel läbi viidud lasteaedade ja koolide maakondlike koostöövõrgustike võimekuse baastaseme kaardistuse tulemustest. Hindamine viidi läbi Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" raames. Koostöövõrgustike hindamise eesmärgiks oli saada ülevaade lasteaedade ja koolide koostöövõrgustike pädevusest, tegevusest ja suutlikkusest tervist toetava keskkonna arendamisel ja paikkonna võimestamisel.

Küsimustik hindas paikkonna võrgustiku suutlikkust kolmes valdkonnas: (1) võrgustiku aktiveerimine, (2) koostöövõrgustiku pädevus laste ja noorte tervise ning heaolu edendamiseks (3) toetava keskkonna loomine.

Laste ja koolide koostöövõrgustike baastaseme kaardistamise ja hindamise viisid läbi järgmised paikkonnad: Harju, Lääne, Saare, Pärnu, Rapla, Viljandi, Lääne-Viru, Ida-Viru, Võru, Jõgeva ja Järva maakond ning Tartu ja Narva linn. Hindamisprotsessis ei osalenud Põlva-, Valga-, Tartu- ja Hiiumaa ning Tallinna linn.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.


Kooli tervisenõukogude sisehindamise 2011. a koondanalüüs (2011)

Raport esitab kokkuvõtte 2011. aasta sügisel tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikku kuuluvate koolide seas läbiviidud tervisenõukogude sisehindamise tulemustest.

Koolitervise nõukogude või meeskondade hindamise eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskondade (tervisenõukogu, huvigrupp, tugirühm vms) suutlikkus tegeleda terviseprobleemidega kooli tasandil. Küsimustik hindab tervisenõukogu suutlikkust neljas valdkonnas: (1) tervisenõukogu toimimine, (2) koostöö, (3) keskkonna kujundamine, (4) teadmised ja oskused tegelemaks kooli terviseprobleemidega.

Hinnangu kooli tervisenõukogude tööle annab tervisenõukogu ise. Tervisenõukogude sisehindamist viiakse läbi kord aastas. Esmakordselt koostati kõigi küsimustiku täitnud koolide koondanalüüs 2008. aastal.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit


Koolikeskkonna tervisealase sisehindamise 2009. a küsimustike analüüs (2010)

Koolikeskkonna tervisealane sisehindamine moodustab ühe osa õppeasutuse arendustegevusest ja strateegilise juhtimise protsessist. Koolikeskkonna tervisealane sisehindamise läbiviimise eesmärgiks on (1) teadvustada juhtkonnale, õpetajatele ja õpilastele tervist väärtustava keskkonna tähtsust koolis ning (2) aidata jõuda selgusele oma koolikeskkonna positiivsetes ja parendamist vajavates tunnusjoontes ning selle läbi arendada koolis turvalist ja toetavat keskkonda.

Küsimustikuga hinnati tegevuste tulemuslikkust viies võtmevaldkonnas: (1) juhtimine, (2) kooli tervishoid, (3) isiklikud oskused, (4) kooli psühhosotsiaalne keskkond, (5) kooli füüsiline keskkond. Küsimustik paluti täita kõigil tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikuga liitunud koolidel.

Analüüsi raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

 

Kooli tervisenõukogude sisehindamise 2008. a küsimustike analüüs (2009)

Antud analüüs lähtub kooli tervisenõukogude sisehindamise küsimustike 2008. aasta andmetest, mille täitis ära 104 kooli. Antud analüüsi põhjal on võimalik anda soovitusi tervisenõukogude ning meeskondade töö täiustamiseks.

Analüüsi raportit saad vaadata ja alla laadida siit


Koolide tervisenõukogude rakendumise võrdlev uuring (2006)

Uuringus analüüsitakse 2006. aasta märtsis Eesti koolide tervisenõukogude liikmete seas läbi viidud ankeetküsitluse tulemusi teemal "Koolitervisenõukogude arendamine". Uuring oli kvantitatiivne, uurimismeetodina kasutati ankeetküsitlust. Põhiuuringu valimiks planeeriti esialgselt kuni 40 kooli, kuid paljudega osutus kontaktisaamine keerukaks. Seega kujunes reaalseks valimiks 25 Eesti üldhariduskooli.

Uuringu raportit saad vaadata ja alla laadida siit.