Tervise edendamine / Koolis

Seadusandlus

  • 17. Veebruar 2022

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega sätestatakse põhikooli ja gümnaasiumi õppekorralduse alused, õpilase ning õpilase vanema või eestkostja õigused ja kohustused, koolitöötajate õigused ja kohustused, kooli pidamise ja rahastamise alused ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatava riikliku järelevalve alused.

Riigi Teataja link

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Määrust "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" kohaldatakse statsionaarse õppega üldhariduskoolidele.

Riigi Teataja link

Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord

Nimetatud määrus reguleerib kõne-, nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega õpilaste klassi, käitumisprobleemidega õpilaste klassi, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassi, kasvatusraskustega õpilaste klassi, õpiraskustega õpilaste klassi, lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppel olevate õpilaste klassi, liitpuuetega õpilaste klassi, raskete somaatiliste haigustega õpilaste klassi, väikeklassi ja õpiabirühma õpilaste vastuvõtmise, üleviimise ja väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimusi ja korda.

Riigi Teataja link

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

Määrusega kehtestatakse statsionaarses õppes põhi- ja üldkeskharidust omandavale õpilasele osutatava koolitervishoiuteenuse hulka kuuluvad õe tegevused põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses ning nõuded tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale.

Riigi Teataja link

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord

Riigi Teataja link

Põhikooli riiklik õppekava

Põhikooli riiklik õppekava kehtestab riigi põhiharidusstandardi.

Riigi Teataja link

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava kehtestab põhihariduse standardi intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppes. Lihtsustatud õpet rakendatakse kerge intellektipuudega õpilastele, toimetulekuõpet mõõduka intellektipuudega õpilastele ning hooldusõpet raske ja sügava intellektipuudega õpilastele.

Riigi Teataja link

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava kehtestab riigi üldkeskhariduse standardi.

Riigi Teataja link