Tervise edendamine / Koolis

tek_logo

Võrgustikku kuulumine loob head eeldused tõhusaks koostööks paikkonnas, annab võimaluse teiste võrgustiku liikmetega häid praktikaid ja kogemusi vahetada, pakub võimalust osaleda erinevatel võrgustiku üritusel, võimestab ja motiveerib olema teistele eeskujuks ja suunanäitajaks tervise ja heaolu edendamisel.

Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Liikumise eesmärgiks on kool, kus õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel koolipere liikmetel oleks olemas meeldiv ja hea koolikeskkond, kus õppida ning töötada. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed. 

„Meeldiv ja hea“ tähendab siin seda, et toetav, turvaline ning igaühe tervist väärtustav on koolis nii vaimne, füüsiline kui sotsiaalne keskkond. Suhted on toetavad ja sõbralikud, tunniplaan läbimõeldud ja kõikide osapooltega arvestav. Kooli kodukord ühiselt kokku lepitud, füüsiline keskkond turvaline, toitlustamine tervislik jne.

Euroopa tervist edendavate koolide liikumine – ENHPS (European Network of Health Promoting Schools) sai alguse 1992. a Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu algatusel. Eestis sai Tervist Edendavate Koolide liikumine alguse 1993. aastal, kui liitusid esimesed 10 kooli.

Tänaseks on Eestis ligi kakssada tervist edendavat kooli, kuid liikumise põhimõtete elluviijaid on tunduvalt rohkem. Tervist edendavates koolides on moodustatud aktiivsetest ja teadmistega inimestest tervisenõukogud. Riiklikuks eesmärgiks on, et kõigis Eestimaa koolides oleksid loodud soodsad eeldused ja tingimused Tervist Edendavate Koolide põhimõtete rakendamiseks.

Ülevaate saamiseks Euroopa, sh Eesti tervist edendavate koolide liikumise põhiprintsiipidest tasub tutvuda järgmiste oluliste resolutsioonidega: