Tervise edendamine / Koolis

Hindamisvahendid

  • 16. Veebruar 2018

Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012)

Küsimustiku abil on kooli tervisemeeskonnal või -nõukogul võimalik läbi viia hindamine. Eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskonna suutlikkus tegeleda tervise ja heaolu valdkonnaga kooli tasandil. Hindamise läbiviimine on eelduseks tervist edendavate koolide võrgustikuga liitumisel.

Soovitav on viia hindamistegevus läbi kahel korral aastas – tegevusaasta alguses ja lõppedes selleks, et mõõta tervisemeeskonna või -nõukogu toimimise efektiivsust. Hinnata võib vajadusel sagedamini, küll aga soovitavalt mitte vähem kui kord aastas. Oluline on hindamistegevuse läbiviimise regulaarsus. Hinnangu tervisemeeskonna tööle annab tervisemeeskond või -nõukogu ise. Küsimustiku täitmisel on oluline, et see oleks kogu tervisemeeskonna arvamus, mitte ühe liikme seisukoht. Seetõttu soovitame küsimustiku täitmiseks kokku kutsuda tervisemeeskond või -nõukogu ja konsensuse alusel leida vastused esitatud küsimustele. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori või tervisedendaja. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas.

Küsimustiku saad alla laadida siit.

Kooli tervisealane sisehindamine

Hindamine annab ülevaate, millised on koolikeskkonna positiivsed ja parendamist vajavad valdkonnad, sellega aitab hindamine teadvustada koolis tervist toetava keskkonna olulisust.
Koolikeskkonna hindamise eesmärgiks on teadvustada juhtkonnale, õpetajatele ja õpilastele tervist toetava ja väärtustava keskkonna tähtsust koolis ja aidata jõuda selgusele oma koolikeskkonna positiivsetes ja parendamist vajavates valdkondades ning selle läbi arendada koolis turvalist ja toetavat keskkonda. 

Positiivne koolikeskkond suurendab heaolu ja ühtsustunnet ning tõstab organisatsioonisisest elukvaliteeti. See loob eeldused headeks õpitulemusteks, kiusamise ja puudumiste vähenemiseks ning kogu koolikollektiivi üldise tervisliku seisundi parenemiseks.

Hindamist võib korraldada iga koolielu edendamiseks moodustatud töögrupp, eeskätt kooli tervisenõukogu. Kaasatud peaksid olema nii kooli juht, õpetajad kui teised personali liikmed, lapsevanemad, õpilased ning paikkonna esindajad.

Hindamine on jaotatud valdkondadeks ning iga valdkonnaga on seotud indikaatorite skaalad 1-st kuni 5-ni.

Küsimustiku sisehindamise läbiviimiseks leiad siit.


Internetipõhine toitumisprogramm

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Kasutamiseks saab alla laadida ka programmis olevaid retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks ning kõigile neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.