Kooli tervisenõukogu / Tervisenõukogu hindamine

Kooli tervisenõukogude enesehindamise eesmärgiks on selgitada välja tervisenõukogude suutlikkus tegelemiseks terviseprobleemidega kooli tasandil.

Kooli tervisenõukogu enesehindamise küsimustik on töövahend kooli tervisenõukogu töö kaardistamiseks. Küsimustiku regulaarne täitmine annab ülevaate tervisenõukogu arengutest ja arenguvajadustest, toimimisest, koostööst ning mõjust koolikeskkonna kujundamisele.

Soovitav on viia hindamistegevus läbi kahel korral aastas – tegevusaasta algul ja lõppedes selleks, et mõõta tervisenõukogu toimimise efektiivsust. Hinnata võib vajadusel sagedamini, küll aga soovitavalt mitte vähem kui kord aastas. Oluline on hindamistegevuse läbiviimise regulaarsus.

Hinnangu kooli tervisenõukogu tööle annab tervisenõukogu ise. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kooli tervisenõukogu kaasata soovi korral oma piirkonna koolide koordinaatori või terviseedendaja.

Indeks hindab tervisemeeskonna suutlikkust neljas valdkonnas:

  1. tervisenõukogu toimimine
  2. koostöö
  3. keskkonna kujundamine
  4. teadmised ja oskused tegelemaks kooli terviseprobleemidega

Küsimustiku täitmisel on oluline, et see oleks kogu tervisemeeskonna arvamus, mitte ühe liikme seisukoht. Seetõttu soovitame selle täitmiseks kokku kutsuda juba moodustatud või loodava kooli tervisemeeskonna/nõukogu ja konsensuse alusel leida vastused esitatud küsimustele.

Hindamise läbiviimiseks: