Hindamine annab ülevaate, millised on koolikeskkonna positiivsed ja parendamist vajavad valdkonnad ning seeläbi aitab teadvustada koolis tervisliku keskkonna olulisust.

Koolikeskkonna hindamise eesmärgiks on:

  • teadvustada juhtkonnale, õpetajatele ja õpilastele tervist väärtustava keskkonna tähtsust koolis
  • aidata jõuda selgusele oma koolikeskkonna positiivsetes ja parendamist vajavates tunnusjoontes ning selle läbi arendada koolis turvalist ja toetavat keskkonda

Positiivne koolikeskkond suurendab heaolu ja ühtsustunnet ning tõstab organisatsioonisisest elukvaliteeti. See loob eeldused õpitulemuste tõusuks, kiusamise ja puudumiste vähenemiseks ning üldise tervisliku seisundi parenemiseks kogu kooli kollektiivil.

Hindamist võib korraldada iga koolielu parandamise eesmärgil moodustatud töögrupp, eeskätt kooli tervisenõukogu. Kaasatud peaksid olema õpetajad ja koolijuhid, lapsevanemad ja õpilased, kooli personal ning tervishoiutöötaja, paikkonna esindajad.

Tulemuslikkuse saavutamiseks koolitervisega seotud valdkondades on koolide sisehindamise läbiviimiseks esitatud valdkonnad ja sellega seotud indikaatorid. Igale esitatud indikaatorile vastavad skaala tasemed 1-st kuni 5-ni.

Sisehindamise läbiviimiseks: