Tervise edendamine / Koolis

Uimastiennetus

  • 18. Oktoober 2018

Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile (2015).

Autorid: Merike Kull, Helve Saat, Evelyn Kiive, Erle Põiklik.

Uimastiennetuse õpetajaraamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Metoodilise materjali kasutamisel peaks õpetaja arvestama konkreetse klassi õpilaste arengulisi vajadusi ja tunnis üleskerkivaid teemasid.
Neli esimest peatükki sisaldavad teoreetilist materjali õpetajale. Neisse koondatud teadmised aitavad õpetajal ette valmistada uimastite tarvitamisega seonduvate teemade käsitlemist tunnis. Viies peatükk sisaldab uimastihariduse programmi ja aktiivtöid ehk tunnis läbiviidavate tegevuste kirjeldusi.
Pdf-ina saad raamatu alla laadida siit. Peatükkide ja aktiivtööde kaupa saad materjaliga tutvuda siin. Õpetajaraamatuga seotud lisamaterjal asub siin.

Õpetajaraamatuga seotud õpetajakoolitusi viiakse läbi alates 2016. aastast ning need on suunatud peamiselt põhikooli inimeseõpetuse õpetajatele, kuid koolitustel võivad osaleda ka klassijuhatajad, koolis töötavad tugispetsialistid ja aineõpetajad, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õpetajakoolitused jagunevad kaheks ja on suunatud:
-  1.-5. klassi õpetajale sh klassijuhatajale või inimeseõpetuse õpetajale;
-  peamiselt 6.-9. klassi inimeseõpetuse õpetajale.
Koolituste kohta leiab rohkem infot www.terviseinfo.ee sündmuste rubriigis.

Soovitused uimastiennetuseks ja uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks koolis (2014)

Juhendmaterjal pakub nõuandeid laiapõhiseks uimastiennetuse korraldamiseks koolides ning jaguneb viieks suuremaks peatükiks: sissejuhatus uimastiennetusse, lähtekohad uimastiennetuseks koolis, võimalusi uimastiennetuseks koolis, uimastiennetuse korraldamine koolis ning uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine. Lisades on selgitavad praktilised abimaterjalid.

Juhend on seotud uimastihariduse õppekavaga inimeseõpetuse aine raames ja sellele tuginedes saab iga kool kas täiendada olemasolevaid kooli dokumente (kooli arengukava, kooli põhimäärus, kodukord, hädaolukorra lahendamise plaan jne) või koostada enda oludele sobiv uimastiennetustegevuste läbiviimise plaan. 

Juhendmaterjali leiad aadressilt www.terviseinfo.ee/uimastiennetus-koolidele. Pdf-ina saad juhendi alla laadida siit. Eestikeelse brošüüri "Soovitused alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks koolis. Eestikeelse lühikokkuvõte leiad siit ja venekeelse siit. Eesti- ja venekeelsed praktilised lisad saad alla laadida siit.

Juhendmaterjal filmi "Mõtteaine" juurde (2012)

Narkomaania ennetamise teemaline õppefilm „Mõtteaine" on realistlik, koosnedes neljast tõestisündinud lugudel põhinevast lühifilmist. Tegelased on noored inimesed, kes erinevatel põhjustel puutuvad kokku keelatud uimastitega. Lood räägivad Eestis enimlevinutest ja tihti peo käigus tarvitatavatest keelatud uimastitest nagu kanep, ecstasy jm. Õppefilmi eesmärk on näidata noortele riske, mis uimastitarvitamisega kaasnevad ja seeläbi mõjutada neid keelatud uimastitega katsetamisest loobuma. Lähemalt saad filmi kohta lugeda Terviseinfo narkomaania teemalehelt siit.

Õppematerjal on mõeldud 14–18aastastele noortele. Õppematerjal on koostatud selliselt, et 45minutilise (inimeseõpetuse) tunni jooksul jõuab vaadata filmi ja ka selle üle arutleda.

Juhendmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit

"Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele" (2011)

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit

"Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. Õpetajaraamat I kooliastmele (1.–5. klassile lihtsustatud õppekava järgi)" (2007)

Juhendmaterjal on eelkõige mõeldud abivahendiks õpetajatele, kes õpetavad lihtsustatud õppekava järgi 1.–5. klassis, käsitlemaks uimastitega seotud teemasid.

Õpetajaraamatu esimene pool sisaldab teoreetilist materjali õpetajale ning see on jaotatud viieks peatükiks: uimastite tarvitamine Eesti noorte seas, uimastitarbimise põhjused, uimastikasutuse ennetamine koolis, uimastid koolis, uimastid ja uimastiseotuse astmed. Need teadmised võimaldavad õpetajal ennast kindlamini tunda antud valdkonna teemasid käsitledes. Raamatu teine pool sisaldab aktiivtöid (nn tunnikonspekte), mis on valmis kasutamiseks tundides.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.