Tervise edendamine / Koolis

Uimastiennetus

 • 17. Veebruar 2022

Siia lehele on koondatud viited eesti- ja venekeelsetele juhendmaterjalidele, veebilehtedele ja trükistele, mis toetavad lastega töötavaid spetsialiste uimastitarvitamise ennetamisel ja vähendamisel.

На этой странице собраны ссылки на различные эстоно- и русскоязычные руководства, интернет-страницы и другие материалы, которые разработаны в помощь специалистам, работающим с детьми и подростками в сфере профилактики и снижения употребления психоактивных веществ.

Uimastiennetuse elluviimist nii koolides kui teistes laste ja noortega seotud asutustes toetavad järgmised materjalid:

 • Mis toimib ennetuses ja mis mitte? (2021). Materjal on mõeldud selleks, et suurendada lastega töötavate spetsialistide teadmisi, hoiakuid ja oskusi ennetustegevuste valikul ehk toetada eetilist ennetust ning vähendada mõjuta ja kahjulike sekkumiste rakendamist. Soovides ennetada noorte uimastite tarvitamisega alustamist ning kaasnevate häirete ja probleemide tekkimist, on iga ennetusega tegeleva inimese eetiline kohustus teada, mis ennetuses toimib ja mis mitte.
 • Soovitused uimastiennetuseks ja uimastitega seotud juhtumite lahendamiseks koolis (2014). Juhendmaterjal sisaldab nõuandeid laiapõhiseks uimastiennetuse korraldamiseks koolides. Raamat jaguneb viieks suuremaks peatükiks: sissejuhatus uimastiennetusse, lähtekohad uimastiennetuseks koolis, võimalusi uimastiennetuseks koolis, uimastiennetuse korraldamine koolis ning uimastitega seotud olukorrad ja nende lahendamine. Lisades on selgitavad praktilised abimaterjalid.
 • Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile (2015). Uimastiennetuse õpetajaraamat on abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.
 • Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. Õpetajaraamat I kooliastmele (1.–5. klassile lihtsustatud õppekava järgi) (2007). Juhendmaterjal on eelkõige mõeldud abivahendiks 1.–5. klassis lihtsustatud õppekava järgi õpetavatele õpetajale, et käsitleda uimastitega seotud teemasid.
 • Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele (2011). Juhendmaterjal aitab käsitleda terviseteemasid noortega ning toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi.

Kasulikud lingid:

Материалы на русском языке:

Основной материал доступен на эстонском языке, приложения доступны на эстонском и русском языках. Руководство содержит советы по организации всеобъемлющей и целостной профилактической деятельности в школе и разделено на 5 главных частей:

 • введение в профилактику
 • отправные точки для профилактической деятельности в школе
 • возможности для профилактической деятельности в школе
 • организация профилактической работы в школе
 • ситуации, связанные с наркотиками, и их разрешение